Use of the intellectual analysis of data in studies of the phenomenon of outcast in the student medium

415
1
Article(UKR)(.pdf)

The author discusses the possibility to apply the intellectual analysis of data (IAD) to studies of the phenomenon of «outcast» in the student medium. It is proved that IAD allows one to reveal the latent subjective and objective fac4 tors and characteristics of the group of «outcasted» students and the possible reasons for this group to grow.

 1. Arsenev, S.B., Britkov, V.B., Malenkova, N.A. (2002). Ispolzovanie tekhnologii analiza dannykh v intellektualnykh informatsionnykh sistemakh. In Upravlenie informatsionnymi potokami (pp. 47-68). Moskva: Editorial URSS [in Russian]

 2. Kislova, O.N. (2005). Intellektualnyi analiz dannykh: vozmozhnosti i perspektivy primeneniya v sotsiologicheskikh issledovaniyakh. In Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (pp. 237-243). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina [in Russian]

 3. Kislova, O.N., Sokuryanskaya, L.G. (2006). Vozmozhnosti i perspektivy metodologii intellektualnogo analiza dannykh v issledovanii tsennostnykh orientatsii studenchestva. Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universitetu im. V.N. Karazina, 723, 257-263 [in Russian]

 4. Kislova, O.N., Sokuryanskaya, L.G. (2002). Ispolzovanie metoda mnogomernogo shkalirovaniya v issledovanii tsennostei studenchestva: protsedura i rezultaty. In Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (pp.  543-546). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina [in Russian]

 5. Kislova, O.N., Sokuryanskaya, L.G. (2005). Mnogomernoe shkalirovanie tsennostnykh orientatsii studencheskoi molodezhi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universitetu im. V.N. Karazina, 652, 101-107 [in Russian]

 6. Sokuryanskaya, L.G. (2001). Sotsialnaya subektnost kak sotsiologicheskoe ponyatie i sotsialnyi fenomen. In Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (pp. 36-41). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina [in Russian]

 7. Sokuryanskaya, L.G. (2003). Problema subkta v sovremennoi sotsiologii. Visnyk Kharkivskogo natsionalnoho universitetu im. V.N. Karazina, 577, 24-30 [in Russian]

 8. Sokuryanskaya, L.G., Kislova, O.N. (2004). Postmodernizatsiya tsennostnogo soznaniya sovremennogo studenchestva: ukrainskii i belorusskii variant. In Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva  (pp. 527-533). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina [in Russian]

 9. Sokuryanskaya, L.G., Kislova, O.N. (2003). Tsennostnaya differentsiatsiya ukrainskogo studenchestva: klasternyi analiz. In Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (pp. 534-539). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina [in Russian]

 10. Tolstova, Yu.N. (2000). Analiz sotsiologicheskikh dannykh. Metodologiya, deskriptivnaya statistika, izuchenie svyazei mezhdu nominalnymi priznakami. Moskva: Nauchnyi mir [in Russian]

 11. Piatetsky-Shapiro, G., Fayyad, U.M., Smyth, P. Uthurusamy, R. (Eds.). (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery: An Overview. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. AAAI Press. The MIT Press. Menlo Park, California, Camb., Mas., London, Eng.

Full text