Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Development of guard of intellectual property status as to constituent of scientific-technological potential spheres of health protection of Ukraine

396
Article(UKR)(.pdf)

In the article authors bring results over of analysis of development of guard of intellectual property as to the constituent of scientific-technological potential of the system of health protection of Ukraine with a further exposure and description of the proper tendencies. Presented propositions to improve state policy more efficient use of intellectual property for the development of national medical and pharmaceutical industry and the quality of health services.

  1. Kornatskyi, V.M. (2006). Problemy zdorovia suspilstva ta prodovzhennia zhyttia. Kyiv: In-t kardiolohii im. M.D. Strazheska [in Ukrainian]

  2. Pavliuk, K.V., Stepanova, O.V. (2011). Rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovia. Finansy Ukrainy, 2, 43-55 [in Ukrainian]

  3. Klunko, N. (2012). Zarubizhnyi dosvid importozamishchennia u farmatsevtychnii haluziy ak pryklad dlia Ukrainy. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6 (607), 24-29 [in Ukrainian]

  4. Horban, A., Zakrutko, L., Vasylenko, L., Kovalchuk, A. (2012). Optymizatsiia innovatsiinoi diialnosti u sferi okhorony zdorovia Ukrainy. Intelektualna vlasnist, 10, 11-15 [in Ukrainian]

  5. VOZ prinimaet strategiyu po zdravookhraneniyu, innovatsiyam i intellektual’noi sobstvennosti. URL: http://trade.ecoaccord.org/news/trade/2008/0603.htm [in Russian]

  6. Ob utverzhdenii Dolgosrochnoi tselevoi programmy ‘Razvitie rynka intellektual’noi sobstvennosti v Respublike Tatarstan na 2013–2020 gody’: Postanovlenie KM RT ot 15.01.2013 No. 11. URL: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=73988 [in Russian]

Full text