Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Counteraction to the trade in children in Ukraine

393
2
Article(UKR)(.pdf)

The authors analyze the methodicaltheoretic approaches and the practical experience as for solving the problem of the trade in men and women, study the available systems aimed at the prevention of such a trade, describe the system which counteracts the trade in children in Ukraine and is oriented to the protection of their rights, and present the practical recommendations concerning the improvement of this system.

 1. Problema torhivli liudmy v Ukraini. (2004). Kyiv: Ministerstvovo vnutrishnikh sprav Ukrainy. URL: http://ctu.mvs.gov.ua/ukr/phenomenon/ [in Ukrainian]

 2. Trafficking in Persons: Ukrainian overview. (2006). Kiev: International Organization for Migration. URL: www.iom.kiev.ua

 3. Halustian, Yu.M., Doroshok, T.O. ta in. (2004). Zapobihannia torhivli liudmy: vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady, mizhnarodnykh ta neuriadovykh orhanizatsii. Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 4. Kontseptsiia Derzhavnoi prohramy protydii torhivli liudmy na period 2007–2010 rokiv. (2006). Rozporiadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 kvitnia 2006 r. 188-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 14, 133 [in Ukrainian]

 5. Levchenko, K.B., Trubavina, I.M. (Eds.). (2005). Sotsialna profilaktyka torhivli liudmy. Kyiv: Derzhsotssluzhba [in Ukrainian]

 6. Denysov, S.F., Serdiuk, P.P. (2000). Vdoskonalennia zakonodavstva shchodo vidpovidalnosti za torhivliu zhinkamy. Visnyk Odeskoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 48-55 [in Ukrainian]

 7. Horbunova, O., Lysenko, I., Strekalov, Ye. (2006). Materialy dlia praktychnoho vykorystannia pratsivnykamy pravookhoronnykh orhaniv ta suddiamy. Kyiv: Atika [in Ukrainian]

 8. Trafficking in Children for Labor and Sexual Exploitation in the Republic of Moldova. (2003). Chishinau: Centre for the Prevention of Trafficking in Women. URL: www.blackwell-science.com/online

 9. Child protection – A handbook for parliamentarians. (2004). Inter-Parliamentary Union, UNICEF. URL: http://www.unicef.org/publications/Guide_Enfants_OK.pdf

 10. Protokol pro poperedzhennia i prypynennia torhivli liudmy, osoblyvo zhinkamy i ditmy, i pokarannia za nei, shcho dopovniuie Konventsiiu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti. Rezoliutsya 55/25 Heneralnoi Asam blei vid 15 lystopada 2000 roku. (2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 14, 360 [in Ukrainian]

 11. The Nature of Human Trafficking. (2006). Jahia: International Organization for Migration. URL: http://www.iom.int/jahia/page676.html

 12. Sotsialnyi analiz osnovnykh chynnykiv torhivli liudmy: realna sytuatsiia ta shliakhy zapobihannia. (2003). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 13. Semyhina, T.V., Hryha, I.M. (Eds.). (2004). Sotsialna robota. Kyiv: Vydavnychyi dim Kyievo-Mohylianska Akademiia [in Ukrainian]

 14. Zapobihannia dyskryminatsii, ekspluatatsii ta zhorstokomu stavlenniu do zhinok – trudovykh mihrantiv. Torhivlia zhinkamy ta divchatamy. (2004). Kyiv: Milenium [in Ukrainian]

 15. O’Briain, M., Borne, A., Noten, T. (2004). Joint East West research on trafficking in children for sexual purposes in Europe: the sending countries. Amsterdam: ESPAT Europe Law Enforcement Group.

Full text