Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Institutional problems of development of the business activity in Ukraine (by the results of an expert questioning)

355
Article(UKR)(.pdf)

The authors analyze the actual problems of the regulation of business from positions of the institutional approach. The results of an expert questioning of representatives of small business are presented, and the main problems of the interrelations of business and power, as well as the spectrum of actual problems in the development of small business in Ukraine, are defined.

  1. Dyba, M., Komiakov, O. (2000). Ekonomichna polityka derzhavy yak mekhanizm uzhodzhennia suspilnykh interesiv. Ekonomist, 1, 92-95 [in Ukrainian]

  2. Ivashchenko, O. (2003). Novyi instytutsionalizm v ekonomichnii sotsiolohii: teoretychni pidvalyny doslidnytskykh mozhlyvostei. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 60-70 [in Ukrainian]

  3. Vatamaniuk, Z. (Ed.). (2005). Instytutsiini zasady formuvannia ekonomichnoi systemy Ukrainy: teoriia i praktyka. Lviv: Novyi svit – 2000 [in Ukrainian]

  4. Lisin, V.S. (2000). Institutsionnye aspekty ekonomicheskikh reform v Rossii. Moskva: Vysshaya shkola [in Russian]

  5. Matvieiev, S.O., Liasota, L.I. (2006). Ekonomichna sotsiolohiia. Sumy: VTD Universytetska knyha [in Ukrainian]

  6. Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

  7. Pachkovskyi, Yu. (2000). Sotsiopsykholohiia pidpryiemnytskoi diialnosti i povedinky. Lviv: Svit [in Ukrainian]

  8. Rehionalna prohrama rozvytku maloho pidpryiemnytstva u Lvivskii oblasti na 2007–2008 roky. (2006). Lviv [in Ukrainian]

  9. Chernetskyi, Yu. (2004). Kontseptualni napratsiuvannia novoi ekonomichnoi sotsiolohii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 51-62 [in Ukrainian]

Full text