Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Persons of old age: quality of their life and social protection

380
1
Article(UKR)(.pdf)
  1. Pro zatverdzhennia naboriv produktiv kharchuvannia, naboriv neprodovolchykh tovariv ta naboriv posluh dlia osnovnykh sotsialnykh i demohrafichnykh hrup naselennia. (2002). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 kvitnia 2002 r. 656. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 16, 97-111 [in Ukrainian]

  2. Vytraty i dokhody domohospodarstv Ukrainy u 2002 rotsi. (2003). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2005 rotsi. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Libanova, E., Yatsenko, V. (1997). Demohrafichna kryza v Ukraini ta yii vplyv na stabilnist pensiinoi systemy. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 29-32. Kyiv [in Ukrainian]

  5. Libanova, E.M. (2004). Perspektyvy transformatsii sotsialnoi sfery Ukrainy. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 1-2, 45-51 [in Ukrainian]

  6. Onikienko, V.V. (2002). Employment and living standards of the population. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (1), 111-121 [in Ukrainian]

  7. Pratsia Ukrainy 2002 roku. (2003). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  8. Romashok, O., Kravchenko, Ya. (2000). Systema sotsialnoho zakhystu pensioneriv: neobkhidnist ta napriamy reformuvannia. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 24-34. Kyiv [in Ukrainian]

  9. Statystychnyi biuleten Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy u 2005 rotsi. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

  10. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2005 rik. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

Full text