Investments to a modernization of Ukraine’s metallurgical enterprises and their effect on the formation of both a structure and a quality of the personnel potential of the branch

367
2
Article(UKR)(.pdf)

The author determines the tendencies of the use of capital investments by Ukraine’s enterprises for the technical reconstruction and modernization of the production; estimates the effect of investments on the main sectoral indicators of labor, as well as on the structure and quality of the personnel potential; and defines the key directions of the state’s socio-economic policy aimed at the enhancement of the quality of the personnel potential of enterprises (by the example of the metallurgical branch).

 1. Atlas professii. (2005). Fond Institut ekonomiki i sotsialnoi politiki. Moskva [in Russian]

 2. Ben, T., Loskutova, Ya. (2003). Metodolohichni pidkhody do formuvannia vlasnykh investytsiinykh resursiv pidpryiemstva. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 11-16 [in Ukrainian]

 3. Krupka, M.I. (2001). Finansovi instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia ta pidtrymky innovatsiinoi sfery. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 4, 77-84 [in Ukrainian]

 4. Onikiienko, V.V., Tkachenko, L. ., Yemelianenko, L.M. (2007). Rozvytok rynku pratsi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy. Kyiv: Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 5. Orlov, P., Orlov, S. (2001). Gosudarstvennaya amortizatsionnaya politika i ee otrazhenie v standartakh bukhgalterskogo ucheta. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, 30-34 [in Russian]

 6. Peshko, A.V., Nazarenko, A.V. (2006). Innovatsiina diialnist yak neobkhidna skladova investuvannia. Ekonomika promslovosti, 2, 14-18 [in Ukrainian]

 7. Poluianov, V.P. (2004). Amortizatsionnye otchisleniia kak istochnik vosproizvodstva osnovnykh fondov. Ekonomika promyslovosti, 1, 125-133 [in Russian]

 8. Bandur, S.I., Zaiats, T.A., Kucherenko, V.I. ta in. (2006). Sotsialnyi rozvytok Ukrainy: suchasni transformatsii ta perspektyvy. Cherkasy: Brama Ukraina [in Ukrainian]

 9. Amosha, O.I., Makohon, Yu.V., Zbarazka, L.O. ta in. (2004). Strukturni zminy u promyslovosti Ukrainy: stan ta priorytetni napriamky. Donetsk: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Tkachenko, A.M. (2007). Investytsiini aspekty pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky. Ekonomika promyslovosti, 2, 107-112 [in Ukrainian]

 11. Fedulova, L.I. (2006). Otsinka vplyvu innovatsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy. Ekonomika promyslovosti, 1, 109-118 [in Ukrainian]

 12. Halchynskyi, A.S., Heyets, V.M. ta in. (2004). Shliakhom yevropeiskoi intehratsii: stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004–2015 roky). Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

Full text