Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Readiness of the Ukrainian youth to the development of a public society in Ukraine

370
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the problem of the readiness of youth to the development of a public society as an important condition of the political and economic development of Ukraine, by applying the methodological positions which are based on that the public society is not only an institutional phenomenon, and characterizes the qualitative state of the society on the whole from the viewpoint of its self-organization, degree of the development of democracy, and realization of rights and freedoms of a person as a citizen.

 1. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva vid 21.11.2007. 1035-r . URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1035-2007-%F0 [in Ukrainian]

 2. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro provedennia u 2009 rotsi v Ukraini Roku molodi vid 3.07.2008. 616/2008. URL: http://www.president.gov.ua/documents/8082.html [in Ukrainian]

 3. Kresina, I. (2005). Do pytannia pro vyznachennia poniattia hromadianskoho suspilstva i ukrainskoi revoliutsii 2004 roku. Politychnyi menedzhment, 6 (15), 3-6 [in Ukrainian]

 4. Golovenko, V.A. (2006). Public society as an important factor of political and economic processes in Ukraine. Ukr. socìumUkrainian Society, 5 (16), 80-93 [in Ukrainian]

 5. Bekeshkina, I. (2005). Postrevoliutsiini zminy suspilnoi svidomosti i novi problemy rozbudovy demokratii ta hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 39-48). Kyiv: Institut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 6. Mishchenko, M.D. (2002). Politychni oriientatsii ta elektoralna povedinka molodi v v umovakh formuvannia politychnoi systemy nezalezhnoi Ukrainy. In Nove pokolinnia nezalezhnoi Ukrainy 1991–2001 roky (pp. 85-93). Kyiv: Derzhavniy institut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 7. Molod v Ukraini. Doslidzhennia molodizhnoho sektoru: problemy ta perspektyvy. (2006). Kyiv: Studiia uStudio Design [in Ukrainian]

 8. Youth takes the floor. Young Europeans’ concerns and expectations as to the development of the European Union: Background note based on relevant findings from Eurobarometer data. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/notes/back_note_en.pdf

 9. Eurobarometer 64: Puplic opinion in the European Union. Fieldwork: October-November 2005. (2006). European Commission.

 10. Ukraina u tsyfrakh za 2007. (2008). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Hromadski orhanizatsii v Ukraini u 2007 rotsi. (2008). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy. (2008). Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 13. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2006 rik. (2007). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 14. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 15. Palyvoda, L., Kikot, O. (2006). Stan ta dynamika rozvytku neuriadovykh orhanizatsii Ukrainy 2002–2006 roky. Kyiv: BF Tvorchyi tsentr Kaunterpart [in Ukrainian]

 16. Pro stanovyshche molodi v Ukraini (2006). Kyiv: Hopak [in Ukrainian]

 17. Council of Europe: Rekomendatsiya 128 o peresmotrennoi Evropeiskoi khartii ob uchastii molodezhi v obshchestvennoi zhizni na mestnom i regionalnom urovne. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id-935055&Site=Congress&BackColorinter [in Russian]

Full text