Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The organizational interaction in a sociological discourse

361
2
Article(UKR)(.pdf)

The author analyzes the essence and content of the organizational interaction which is one of the key categories of the management sociology, being on the stage of formation of its notion-categorial apparatus.

 1. Tulenkov, M. V. (2005). Orhanizatsiina vzaiemodiia v systemakh sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

 2. Tulenkov, M.V. (2006). Kontseptualni zasady orhanizatsii suchasnoho menedzhmentu. Kyiv, Nizhyn: Aspekt-Polihraf [in Ukrainian]

 3. Tulenkov, M.V. (2007). Orhanizatsiina vzaiemodiia yak predmetna sfera sotsiolohii upravlinnia. Sotsialna psykholohiia, 1, 12-25 [in Ukrainian]

 4. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar. (1983). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 5. Marks, K., Engels, F. (1962). Sochineniya. T. 20. Moskva: Izdatelstvo politicheskoi literatury [in Russian]

 6. Marks, K., Engels, F. (1962). Sochineniya. T. 27. Moskva: Izdatelstvo politicheskoi literatury [in Russian]

 7. Ozhegov, S.I. (1985). Slovar russkogo yazyka. Moskva: Russkii yazyk [in Russian]

 8. Upravlenie organizatsiei: entsiklopedicheskii slovar. (2001). Moskva: INFRA [in Russian]

 9. Lukashevych, M.P., Tulenkov, M.V. (2004). Sotsialna vzaiemodiia yak fundamentalna osnova zhyttiediialnosti suspilstva. In Sotsiolohiia. Kyiv: Karavela [in Ukrainian]

 10. Osipova, G.V. (Ed.). (1999). Rossiiskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya. Moskva: NORMA-INFRA [in Russian]

 11. Tadevosyan, E.V. (1999). Sotsiologiya. Moskva: Znanie [in Russian]

 12. Dobrenkov, V.I., Kravchenko, A.I. (2005). Fundamentalnaya sotsiologiya. Sotsializatsiya i obrazovanie. Moskva: INFRA-M [in Russian]

 13. Sorokin, P.A. (1991). Sistema sotsiologii. Syktyvkar: Komi [in Russian]

 14. Smelzer, N. (1994). Sotsiologiya. Moskva: Feniks [in Russian]

 15. Yugai, G.A. (1985). Obshchaya teoriya zhizni. Moskva: Mysl [in Russian]

 16. Shynkaruk, V.I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Abrys [in Ukrainian]

 17. Slovar inostrannykh slov. (1989). Moskva: Russkii yazyk [in Russian]

 18. Lekhin, I.V., Lokshina, S.M., Petrov, F.N. (Eds.). (1964). Slovar inostrannykh slov. Moskva: Sovremennaya entsiklopediya [in Russian]

 19. Tereshchenko, V.I. (1965). Organizatsiya i upravlenie. Opyt USA. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 20. Kostin, V.A., Kostina, N.B. (2001). K voprosu ob opredelenii ponyatiya sotsialnaya organizatsiya. Socis – Sociological Studies, 10, 64-69 [in Russian]

 21. Safarov, G.Sh. (2004). Nekotorye filosofskie aspekty i kontseptsii teorii organizatsii. Voprosy filosofii, 4, 92-101 [in Russian]

 22. Kazmirenko, V.P. (1993). Sotsialnaya psikhologiya organizatsii. Kiev: MZUUP [in Russian]

 23. Bogdanov, A.A. (1989). Vseobshchaya organizatsionnaya nauka. Tektologiya. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 24. Plyutto, P.A. (1996). Problemy cheloveka v tvorchestve A.A. Bogdanova. Moskva: Progress [in Russian]

 25. Kibanov, Ya. (Ed.). (1998). Upravlenie personalom. Moskva: INFRA [in Russian]

 26. Bulygin, Yu.E. (1999). Organizatsiya sotsialnogo upravleniya (osnovnye ponyatiya i kategorii). Moskva: Kontur [in Russian]

 27. Kozlovska, H.V. (2007). Orhanizatsiina svidomist: indyvidualne i suspilne. Kyiv: Vydavnytstvo NPU im. M.P. Drahomanova [in Ukrainian]

 28. Bekh, V.P. (2004). Orhanizatsiina svidomist: pytannia, prypushchennia, hipotezy. In V.P. Bekh, O.M. Tokar  (Eds.), Nova paradyhma (pp. 36-46). Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova [in Ukrainian]

Full text