Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Development of Ukrainian business and its role in the community: dynasty of Tereshchenko

396
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the issues of the development of native business in the second part of 19th – the beginning of 20th century. The historical sources of the formation of the institute of social responsibility of business by the example of charitable activities of Tereshchenko family are covered.

  1. Kovalinskii, V. (1995). Metsenaty Kieva. Kiev: Severin-press, Kobza [in Russian]

  2. Kovalinskii, V. (2003). Semya Tereshchenko. Kiev: Presa Ukraini [in Russian]

  3. Kudlasevych, O.M. (2008). Formuvannia kontseptualnykh zasad teorii pidpryiemnytstva v ukrainskii ekonomichnii dumtsi druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Kyiv [in Ukrainian]

  4. Saikevych, O.D. (2004). Derzhavne rehuliuvannia rynkovoi ekonomiky v robotakh ukrainskykh ekonomistiv druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Kyiv [in Ukrainian]

  5. Lazanska, T.I. (1999). Istoriia pidpryiemnytstva v Ukraini. Kyiv [in Ukrainian]

  6. Predprinimatelstvo i predprinimateli. Ot istokov do nachala XX v. (1997). Moskva: ROSSPE [in Russian]

  7. Cuprun, N.A. (2003). Heneza aktsionernoho pidpryiemnytstva v robotakh ukrainskykh ekonomistiv druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Kyiv [in Ukrainian]

  8. Feshchenko, V.M. (2003). Doslidzhennia problem stanovlennia ta rozvytku rynkovoho hospodarstva v pratsiakh ekonomistiv Ukrainy druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  9. TsDIA Ukrainy u Kyievi.  F. 830, spr. 491, ark. 1-4. Kyiv [in Ukrainian]

  10. TsDIA Ukrainy u Kyievi. F. 830, spr. 4, ark. 158. Kyiv [in Ukrainian]

Full text