Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The development of sociological conception concerning the notion of trust

388
2
Article(UKR)(.pdf)

The features of the formation of sociological conception regarding the mechanism of establishment of trust relationships as a kind of social relations in different periods of time are revealed, points of view of well-known sociologists to study the concept of “trust” are disclosed, that are particularly presented in the writings of E. Diurkgeim, F. Tonis, M. Weber, G . Zimmel, P. Shtompka, R.D. Patnam, E. Giddens, D. Kouman, D. Gambetti, A. Seligmen, Sh.N. Eisenstadt, and many others.

 1. Dyurkgeim, E. (1996). Metod sotsiologii. Zapadno-evropeiskaya sotsiologiya XIX – nachala XX vekov. Moskva: Nauka [in Russian]

 2. Tennis, F. (2002). Obshchnost i obshchestvo. In S.P. Bankovskaya (Ed.), Teoreticheskaya sotsiologiya (pp. 216-248). Moskva: Knizhnyi Dom Universitet [in Russian]

 3. Veber, M. (1998). Pro deiaki katehorii sotsiolohii rozuminnia. In Sotsiolohiia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka (pp. 104-156). Kyiv [in Ukrainian]

 4. Zimmel, G. (2002). Kak vozmozhno obshchestvo? Obshchenie. Primer chistoi ili formalnoi sotsiologii. In S.P. Bankovskaya (Ed.), Teoreticheskaya sotsiologiya (pp. 314-333). Moskva: Knizhnyi Dom Universitet [in Russian]

 5. Shtompka, P. (1996). Sotsiologiya sotsialnykh izmenenii. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 6. Patnam, R. (2001). Tvorennia demokratii: tradytsii hromadianskoi aktyvnosti v suchasnii Italii. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 7. Seligmen, A. (2002). Problema doveriya. Moskva: Ideya-Press [in Russian]

 8. Shveri, R. (1996). Teoreticheskaya kontseptsiya Dzheimsa Koumana. Sotsiologicheskii Zhurnal, 1-2. URL: www.ecsoc.ru/images/pub_ecsoc/2004/08/14/0000010372/19_studyprog.pdf [in Russian]

 9. Portnov, A. (2007). Mafiya bessmertna? Ekspeditsiya XXI, 2 (64). URL: http://www.exp21.com.ua/special/64-5.htm [in Russian]

 10. Luman, N. (2004). Obshchestvo obshchestva. Obshchestvo kak sotsialnaya sistema. Moskva: Logos [in Russian]

 11. Barber, B. (1972). Struktura sotsialnoi stratifikatsii i tendentsii sotsialnoi mobilnosti. In Amerikanskaya sotsiologiya: perspektivy, problemy, metody (pp. 235-247). Moskva: Progress [in Russian]

 12. Aizenshtadt, Sh.N. (1993). Konstruktivnye elementy velikikh revolyutsii: kultura, sotsialnaya struktura, istoriya i chelovecheskaya deyatelnost. THESIS. Teoriya i istoriya ekonomicheskikh i sotsialnykh institutov i sistem, 2, 207-208 [in Russian]

 13. Sobolieva, N.I. (2002). Sotsiolohiia subiektyvnoi realnosti. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 14. Sviezhentseva, Yu.O. (2006). Shcho take partnerstvo i yak yoho vymiriuvaty: kontseptualne ta operatsionalne vyznachennia sotsialnoho fenomenu ta shliakhy yoho empirychnoho vyvchennia. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 133-148 [in Ukrainian]

 15. Silin, A. (2001). Mify i byl sotsialnogo partnerstva v Rossiiskoi Federatsii i na Zapade. Upravlenie personalom, 1, 227-228 [in Russian]

 16. Taran, Yu. Dovira yak natsionalna ideia. URL: http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php [in Ukrainian]

Full text