Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Coercive partyzation of local government: nature, causes, consequences

378
3
Article(UKR)(.pdf)

The article deals with the problem of non-compliance of the legal holding of benefits to political parties in local elections, functional calling of local government. Forced partyzation is considered as a responsible enough strong public interest. It is emphasized that the consequences are significant losses as local authorities, and failure thus ensure the development of political parties.

 1. Pro vybory deputativ Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh rad ta silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv. (2004). Zakon Ukrainy vid 6 kvitnia 2004 r. nomer 1667- IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30-31, St. 382 [in Ukrainian]

 2. Pro vybory deputativ Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh rad ta silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv. (2010). Zakon Ukrainy vid 10 lyp. 2010 r. nomer 2487-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 35-36, St. 491 [in Ukrainian]

 3. Pro vseukrainskyi ta mistsevi referendumy. (1991). Zakon Ukrainy vid 03.07.1991 nomer 1286-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 33, St. 443 [in Ukrainian]

 4. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. (1997). Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 nomer 280/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24, St. 170 [in Ukrainian]

 5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy (sprava pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy) nomer 1-rp/98 vid 26 liut. 1998 roku. (1998). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 23, 93 [in Ukrainian]

 6. Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy. Istoriia. Suchasnist. Perspektyvy. (2009). Kyiv: Sekretariat Kabinetu Ministriv Ukrainy [in Ukrainian]

 7. Afonin, E., Radchenko, O. (2007). Vsevladdia politychnykh partii yak zahroza demokratyzatsii derzhavy. Politychnyi menedzhment, 4 (25), 48-54 [in Ukrainian]

 8. Balaban, R.V. (2008). Politychni partii Ukrainy na shliakhu do politychnoho klasu. Naukovi zapysky IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 38, 77-93. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Vlasiuk, O.S., Prozorova, Yakovlev, D. (2004). Partiina strukturyzatsiia mistsevoi vlady: suchasnyi stan, problemy i perspektyvy rozvytku. In A.S. Halchynskoho (Ed.), Ukraina: stratehichni priorytety: analit. otsinky – 2004.  Kyiv: NISD. URL: http://www.niss.gov.ua/book/2004_html/004b.htm [in Ukrainian]

 10. Vorona, P. (2009). Osoblyvosti ta superechnosti provedennia mistsevykh vyboriv na proportsiinii osnovi v Ukraini. Visnyk NADU, 1, 160-168 [in Ukrainian]

 11. Duda, A. (2008). Zaprovadzhennia proportsiinoi systemy na mistsevykh vyborakh v konteksti komunikatyvnykh zviazkiv vlady i hromady v Ukraini. Hromadianske suspilstvo, 4, 6. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=60144&mode=thread&order=0&thold=0 [in Ukrainian]

 12. Yeshchenko, T. (2010). Novyi zakon pro mistsevi vybory – partiini vizhky dlia politychno aktyvnykh cherkashchan chy zapobizhnyk proty poiavy svizhoi krovi v politytsi? Vechirni Cherkasy [in Ukrainian]

 13. Kovryzhenko, D. (2010). Deputaty u mishku. Izvestiya v Ukraine [in Ukrainian]

 14. Lendiel, M.O. (2009). Porivnialnyi analiz protsesu instytualizatsii politychnykh partii na mistsevomu rivni u postsotsialistychnykh krainakh Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Kyiv. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_22/Gileya22/P9.pdf [in Ukrainian]

 15. Lisnychyi, A. (2010). Vplyv vyboriv 2006 roku na vladno-partiinu vzaiemodiiu systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Viche, 10, 12-15 [in Ukrainian]

 16. Melnychenko, V.I. (2009). Instytutsiinyi rozvytok na rivni rehionu. Kyiv: NADU [in Ukrainian]

 17. Mikheieva, O. (2006). Pisliavyborchi osoblyvosti formuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Ukraina. In Stratehichni priorytety. Analitychni otsinky – 2006. Kyiv: NISD. URL: http://www.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/02-4.pdf [in Ukrainian]

 18. Novosad, O.A. (2009). Vplyv vyborchoi systemy na politychnu vidpovidalnist mistsevykh oseredkiv partii v Ukraini. Hileia: zbirnyk naukovykh prats, 22, 337-344. Kyiv [in Ukrainian]

 19. Onishchuk, M. Manipuliuvaty konstytutsiieiu – te same, shcho zapustyty bumeranh. URL: http://ilp.kiev.ua/node/52 [in Ukrainian]

 20. Rudych, F.M., Balaban, R.V., Hanzhurov, Yu.S. ta in. (2008). Politychna systema ta instytuty hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraini. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 21. Mitriaieva, S. (Ed.). (2005). Politychni partii Ukrainy za rik do parlamentskykh vyboriv. Uzhhorod: Lira [in Ukrainian]

 22. Afonin, E.A. (2008). Politychni partii yak subiekt formuvannia polityko-upravlinskoi elity v umovakh politychnoi modernizatsii. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian]

 23. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy Pro vybory deputativ Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh rad ta silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38133 [in Ukrainian]

 24. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vybory deputativ Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh rad ta silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv. Porivnialna tablytsia do druhoho chytannia. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38133 [in Ukrainian]

 25. Osipov, G.V. (Ed.). (2000). Sotsiologicheskii entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Norma [in Russian]

 26. Tkachuk, A. (2007). Politreforma: zachattia, narodzhennia,… vyrodzhennia?! Kyiv: IKTs Lesta [in Ukrainian]

 27. Tkachuk, A. Predstavnytski orhany vlady v Ukraini ta predstavnytstvo: stan i rozdumy. URL: http://www.spa.ukma.kiev.ua/konst/article.php?story=20070913233938767 [in Ukrainian]

 28. Shliakhy optymizatsii vyborchoi systemy dlia parlamentskykh ta mistsevykh vyboriv v Ukraini. (2007). Intytut vyborchoho prava. Kyiv: Foliant [in Ukrainian]

Full text