Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Stigmatizatization of professions in Ukrainian society as a reflection of crisis discourse (based on qualitative research)

354
4
Article(UKR)(.pdf)

The article presents results of the research of factors of stigmatized perception of professions in modern Ukrainian society. The author examines the stigmatization of professions as a result of permanent crisis situation of Ukrainian society, which leads to pivotal turn in the negative and positive assessments of the social significance of professions, which turns on the cognitive, affective and connotation levels.

 1. Lutsenko, A. (2010). Kryzovyi apokalipsys suspilnoi svidomosti. Chy ye vykhid? URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/alutsenko/49b8d897892df/ [in Ukrainian]

 2. Goffman, E. (1964). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Inglewood Cliffs, New Jersy: Prentice Hall.

 3. Allen, C., Powell, R., Casey, R., Coward, S. (2007). Ordinary, the Same as Anywhere Else: Notes on the management of spoiled identity in marginal middle-class neighborhoods. Sociology, 41 (2), 239-258.

 4. Lipai, T.P. (2009). Stigmatizatsiya v praktike obshcheobrazovatelnykh shkol. Sotsiologicheskie issledovaniya, 11, 142-144 [in Russian]

 5. Svistunova, G.N. (2003). Stigmirovannye identichnosti: vozmozhnosti sotsiologicheskogo analiza. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 592-594). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho univesytetu im. V.N. Karazina [in Russian]

 6. Kravchenkova, G.N. (2009). Stigmatizatsiya v kontekste sovremennykh teorii kommunikatsii: obzor zarubezhnykh teorii. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 102-106). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho univesytetu im. V.N. Karazina [in Russian]

 7. Kravchenkova, G.N. (2009). Analiz kommunikativnogo mekhanizma stigmatizatsii (na primere professii). In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 283-289). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho univesytetu im. V.N. Karazina [in Russian]

 8. Furdyha, O.O. (2009). Kulturne vidtorhnennia yak mas-mediini reprezentatsii pryrodnykh ekskliuziinykh fenomeniv. In Sotsiolohiia v sytuatsii sotsialnykh nevyznachenostei (p. 159). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho univesytetu im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

 9. Kravchenkova, H.M. (2010). Styhmatyzatsiia profesii yak proiav kryzovoi svidomosti ukraintsiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 25, 112-115 [in Ukrainian]

 10. Panchenkov, A. (2008). Navchit mene chohos, shchoby bilshe ne vchytysia. URL: http://osvita.ua/vnz/career/1066/ [in Ukrainian]

 11. Klimov, E.A. (1995). Obraz mira v raznotipnykh professiyakh. Moskva: Izdatelstvo MGU [in Russian]

Full text