Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Personality cognitive capital and his place in functioning of intellectual

355
1
Article(UKR)(.pdf)

Approaches of scientists to essence and intellectual capital structure, his correlation with apersonality cognitive capital are generalized. Theoretical conception of personality cognitive capital, methodological bases of his research are formed.

Directions of influencing of personality cognitivecapital on socio-economic development and life standards for people ofcountry and regionsareanalyzed.

 1. Antoniuk, V.P. (2007). Formuvannia ta vykorystannia liudskoho kapitalu v Ukraini: sotsialno-ekonomichna otsinka ta zabezpechennia rozvytku. NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti. Donetsk [in Ukrainian]

 2. Armstrong, M. (2004). Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami. Sankt Peterburg: Piter [in Russian]

 3. Bruking, E. (2001). Intellektualnyi kapital: klyuch k uspekhu v novom tysyacheletii. Piter [in Russian]

 4. Butnik-Siverskyi, O.B. (2002). Intelektualnyi kapital: teoretychnyi aspekt. Intelektualnyi kapital, 1, 16-27 [in Ukrainian]

 5. Hrishnova, O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 6. Hrishnova, O.A., Polyviana, N.M. (2009). Sotsialnyi kapital: sutnist, znachennia, vzaiemozviazok z inshymy formamy kapitalu. Ukraina: aspekty pratsi 3, 19-23 [in Ukrainian]

 7. Druker, Piter F. (1992). Rynok: kak vyiti v lidery: praktika i printsipy. Moskva: SP Buk Chember Interneshnl [in Russian]

 8. Kolot, A.M., Hrishnova, O.A., Herasymenko, O.O. ta in. (2009). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 9. Zinov, V., Safarian, K. (2001). Intellektualnyi kapital kak bazovaya kharakteristika stoimosti biznesa. Intelektualna vlasnist, 5-6, 23-25 [in Russian]

 10. Inozemtsev, V.L. (1998). Za predelami ekonomicheskogo obshchestva. Moskva: Academia – Nauka [in Russian]

 11. Kolot, A.M. (2008). Sotsialna polityka v umovakh hlobalizatsii ta liberalizatsii ekonomichnykh vidnosyn: zdobutky, vtraty, tendentsii. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1, 23-41 [in Ukrainian]

 12. Libanova, E.M. (2010). Humanizm, suspilna intehratsiia ta sotsialnyi rozvytok. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2, 3-15 [in Ukrainian]

 13. Libanova, E.M. (Ed.). (2008). Liudskyi rozvytok v Ukraini: innovatsiinyi vymir. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Prohr. rozv. OON v Ukraini. Kyiv [in Ukrainian]

 14. Libanova, E.M. (Ed.). (2006). Liudskyi rozvytok v Ukraini: mozhlyvosti ta napriamy sotsialnykh investytsii. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 15. Makarova, O.V. (2004). Derzhavni sotsialni prohramy: teoretychni aspekty, metodyka rozrobky ta otsinky. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian]

 16. Novikov, V.M. (2010). Osvita yak instrument profesiinoi i sotsialnoi mobilnosti. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2, 26-35 [in Ukrainian]

 17. Novikov, V.M. (2004). Sotsialna infrastruktura yak faktor zberezhennia demohrafichnoho potentsialu krainy. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1-2, 27-36 [in Ukrainian]

 18. Onikiienko, V.V. (Ed.). (2006). Innovatsiina paradyhma sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 19. Onikiienko, V.V. (2009). Sotsialnyi kapital natsii: metodolohichni problemy doslidzhennia sfer ekonomichnoi vzaiemodii.  Ukr. socìum – Ukrainian society, 3, 30, 72-82 [in Ukrainian]

 20. Onikiienko, V.V. (2004). Udoskonalennia sotsialno-trudovykh vidnosyn yak vazhlyva umova zabezpechennia liudskoho rozvytku. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1-2, 102-109 [in Ukrainian]

 21. Cherenko, L.M. (Ed.). (2006). Riven zhyttia naselennia Ukrainy. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 22. Smit, A. (1962). Issledovanie o prirode i prichinakh bagatstva narodov. Moskva [in Russian]

 23. Heits, V.M. (Ed.). (2006). Ukraina u vymiri ekonomiky znan. Kyiv: Osnova [in Ukrainian]

 24. Fisher, S., Dornbush, R., Shmalenzi, K. (1993). Ekonomika. Moskva: Delo [in Russian]

 25. Chukhno, A.A. (2003). Informatsiina postindustrialna ekonomika: teoriia i praktyka. Kyiv: Lohos [in Ukrainian]

 26. Edvinsson, L., Meloun, M. (1999). Intellektualnyi kapital. Opredelenie istinnoi stoimosti kompanii. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade. Moskva: Akademiya [in Russian]

 27. Yanyshivskyi, V.M. (2009). Sutnist i skladovi intelektualnoho kapitalu v konteksti vplyvu na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok ta yakist zhyttia naselennia rehionu. In Zainiatist ta rynok pratsi (pp. 52-69). NAN Ukrainy i Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian]

 28. Becker G.S. (1992). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The Univercity of Chicago Press.

Full text