Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ideology and basic principles of youth heals promotion

424
1
Article(UKR)(.pdf)

The suggested ideology and principles of a generally recognized way of conser vation and improvement of public health is the very method of creating a healthy life style. They successfully proved their efficiency when being cho sen as a basis for developing an organizational model of the activity of youth health promotion, which was implemented in the framework of Youth for Health I Project (1998–2002) and Youth for Health II Project (2002–2005).

  1. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi: stan, problemy ta perspektyvy. (2003). In Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2002 r.). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  2. Yaremenko, O.O., Vakulenko, O.V., Halustian, Yu.M. ta in. (2004). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi: stratehiia rozvytku ukrainskoho suspilstva. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi, Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  3. Pinder, L. (1988). Novyi pohliad na strukturu: Vyvchennia stanovyshcha shchodo rozvytku polityky propahuvannia zdorovia v Kanadi. Propahuvannia zdorovia, 2, 205-212 [in Ukrainian]

  4. Zdorove-21: Osnovy politiki dostizheniya zdorovya dlya vsekh v Evropeiskom rehione VOZ: vvedenie. (1998). VOZ (ERB). Evropeiskaya seriya po dostizheniyu zdorovya dlya vsekh, 5 [in Russian]

  5. Komarova, N., Shatts, P., Yaremenko, O. ta in. (2001). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia: kyivskyi dosvid. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsiolohichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  6. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi: stratehiia dlia Ukrainy. (2001). Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsiolohichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  7. Dobrov, H. (2004). Medytsyna – samoe slaboe zveno. Hazeta 2000 [in Ukrainian]

Full text