Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Study of migration and its interconnection with globalization processes in sociology

401
1
Article(UKR)(.pdf)

This article is devoted to the problem of interconnection between migration and globalization. The following issues are examined in the article, such as: the notion and stages of globalization; its causative connection with mass migration; migration theories; research of migration in different scientific areas. The author’s scheme for complex research of migration in sociology is suggested.

 1. Arango, Kh. (2001). Globalnye tendentsii i problemy. Obyasneniya migratsii: kriticheskii obzor. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 43-59 [in Russian]

 2. Dmitriev, A. (2004). Konfliktogennost migratsii: globalnyi aspekt. Socis – Sociological Studies, 10, 4-13 [in Russian]

 3. Drahunova, T. (2004). Prostorovyi analiz mihratsiinoho protsesu v m. Kyievi. Statystyka Ukrainy, 1, 72-79 [in Ukrainian]

 4. Iontsev, A. (1998). Mezhdunarodnaya migratsiya naseleniya: Rosiya i sovremennyi mir. Socis – Sociological Studies, 6, 38-48 [in Russian]

 5. Ichduigu, A. (2001). Regionalnye i lokalnye perspektivy. Politika mezhdunarodnykh migriruyushchikh rezhimov: tranzitnye migratsionnye potoki v Turtsii. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 131-142 [in Russian]

 6. Kaslz, S. (2001). Globalnye tendentsii i problemy. Mezhdunarodnaya migratsiya v nachale XXI veka: globalnye tendentsii i problemy. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 27-42 [in Russian]

 7. Okulski, M. (2001). Migratsionnoe davlenie na Evropu. In Mezhdunarodnaya migratsiya naseleniya: Rossiya i sovremennyi mir. Vynuzhdennaya migratsiya (pp. 46-54). Moskva: MAKS Press [in Russian]

 8. Pellegrino, A. (2001). Regionalnye i lokalnye perspektivy. Tendentsii mezhdunarodnoi migratsii v Latinskoi Amerike i stranakh Karibskogo basseina. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 177-192 [in Russian]

 9. Prybytkova, I. (1999). Suchasni mihratsiini protsesy: teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhen. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 1, 161-172 [in Ukrainian]

 10. Solt, Dzh., Klark, Dzh. (2001). Regionalnye i lokalnye perspektivy. Mezhdunarodnaya migratsiya v regione evropeiskoi ekonomicheskoi komisii OON: formy, tendentsii, politika. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 81-99 [in Russian]

 11. Timur, S. (2001). Izmenenie tendentsii i osnovnye problemy mezhdunarodnoi migratsii: obzor programm YuNESKO. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 9-25 [in Russian]

 12. Ursua, R. (2001). Sotsialnye issledovaniya i mery po vzaimodeistaiyu v obshchestvennoi politike. Mezhdunarodnaya migratsiya, sotsialnye nauki i obshchestvennaya politika. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsialnykh nauk, 32, 207-217 [in Russian]

 13. Sheliuk, V. (2001). Sotsialna mihratsiia: Etapy, funktsii, typy. Perspektyvy, 3 (15), 45-50 [in Ukrainian]

 14. Yudina, T. (2002). O sotsiologicheskom analize migratsionnykh protsessov. Socis – Sociological Studies, 10, 102-108 [in Russian]

 15. Magill, F.N. (Ed.). (1995). International Encyclopedia of Sociology. London; Chicago: Salem Press Inc.

 16. Ravenstein’s Laws of Migration. URL: www.revisionnotes.co.uk/revision/171.html.

 17. Zagar, M. Exploring Ethnicity: Constitutional Regulation of (Inter)ethnic Relations (New Approaches to Multicultural Education). URL: http://www.unisa.edu.au/lavskis/zagar/mtcp1.htm

Full text