Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Financial institutions in the system of nongovernmental pension provision

374
3
Article(UKR)(.pdf)

The authors consider the role and the possibility of activity of insurance companies and nongovernmental pension funds in the system of nongovernmental pension provision, as well as the state and the perspectives of development of this sector of financial intermediation in Ukraine.

  1. Zubchenko, L. (1998). Investitsionnaya politika pensionnykh fondov v stranakh OESR. Finansist, 50, 38-40 [in Russian]

  2. Khmyz, O. (2006). Lokalnye institutsionalnye investory stran s perekhodnoi ekonomikoi. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnie otnosheniya, 3, 78-86 [in Russian]

  3. Yatsenko, V. (2000). Ryzyky u pryvatnomu pensiinomu zabezpechenni ta neobkhidnist rehuliuvannia pensiinykh fondiv. Sotsialnyi zakhyst, 5, 51-56 [in Ukrainian]

  4. Zakon Ukrainy vid 9 lypnia 2003, 1058-IV Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia. (2003). Kyiv [in Ukrainian]

  5. Zakon Ukrainy vid 9 lypnia 2003, 1057-IV Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia. (2003). Kyiv [in Ukrainian]

  6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 serpnia 2002 roku 1211 Pro zatverdzhennia napriamiv investuvannia haluzei ekonomiky za rakhunok koshtiv strakhovykh rezerviv. Kyiv [in Ukrainian]

Full text