Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Formation of the social responsibility of business: interaction with local communities and the power

394
1
Article(UKR)(.pdf)

The authors consider the question about the social responsibility and social activity of the Ukrainian business, its interrelation with power structures in solving the social problems with the participation of business structures and on the municipal, regional, and national levels.

  1. Vorona, V.,  Shulha, M. (Eds.). (2005). Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Sotsialnaya otvetstvennost biznesa i korporativnoe grazhdanstvo. (2005). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 11, 3-13 [in Russian]

  3. Sotsialna vidpovidalnist ukrainskoho biznesu. (2005). Kyiv. URL: http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp.html [in Ukrainian]

  4. Yanytskyi, P.S., Fursa, M.V. Faktory formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [in Ukrainian]

  5. Hyzhnyak, L.M. (2004). Protsessy sotsialnoi strukturizatsii v sovremennom ukrainskom biznese. In V. Vorona (Ed.), Problemy rozvytku sotsiologichnoi teorii: Zbirnyk naukovykh prats (pp. 136-139). Kiev: Instytut sotsiologii NAN Ukrainy, 136-139 [in Russian]

  6. Produktyvnyi dialoh mizh ZMI ta NDO – zaporuka zmitsnennia hromadianskoho suspilstva. (2004). Donetsk [in Ukrainian]

Full text