Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukrainian diaspora in the Kazakhstan republic: status, ethnicity, emigratory, purposes

387
1
Article(UKR)(.pdf)

The status, ethnicity, and emigratory purposes of representatives of the Ukrai7 nian diaspora in the Kazakhstan Pepublic are considered. The main atten7 tion is paid to the search for the social factors, existing tendencies, and emi7 gratory purposes of persons of the given category in that country.

  1. Yevtukh, V. (2003). Ukrainska diaspora: Sotsiolohichni ta istorychni studii. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

  2. Yevtukh, V., Troshchynskyi, V., Halushko, K. (2003). Etnosotsiolohiia: terminy ta poniattia. Kiv:  Feniks [in Ukrainian]

  3. Yevtukh, V., Troshchynskyi, V., Popok, A. (2005). Zakordonne ukrainstvo. Kyiv: VIK [in Ukrainian]

  4. Makeev, I.Yu. (1999). Migratsiya russkoyazychnogo naseleniya iz Kazakhstana. Socis Sociological Studies, 11, 62-67 [in Russian]

  5. Sidorova, E.V. (2002). Politicheskie aspekty etnokulturnogo razvitiya ukrainskoi diaspory v Respublike Kazakhstan. Almaty [in Russian]

  6. Troshchynskyi, V., Shevchenko, A. (1999). Ukraintsi v sviti. Kyiv: Vydavnychyi dim Alternatyvy [in Ukrainian]

Full text