Rural youth as a special category of labour migration participants

417
3
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the revelation of peculiar features of labour migrations of rural youth. The author analyses both external and internal labour transfers, compares migration moves of rural youth and labour migrations of other categories of population of Ukraine. The study presents the evaluation of the earning volume of rural youth abroad.

  1. Ukrainskyi monitor: zovnishnia ta bezpekova polityka. Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh. (2003). Kyiv [in Ukrainian]

  2. Chekhovych, S.B. (2003). Mihratsiine pravo Ukrainy. Kyiv: Shkola [in Ukrainian]

  3. Balakirieva, O.M., Yaremenko, O.O., Levtsun, O.H. ta in. (2004). Osoblyvosti zovnishnoi trudovoi mihratsii molodi v suchasnykh umovakh. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  4. Maidanik, I. (2005). Vyznachennia obsiahiv zarobitkiv trudovykh mihrantiv z Ukrainy. Problemy trudovoi mihratsii. Chernivtsi, Ukraina. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian]

  5. Pirozhkov, S., Malinovskaya, E., Khomra, A. (2003). Vneshnie trudovye migratsii v Ukraine: sotsialno-ekonomicheskii aspekt. Kiev: NIPMB [in Russian]

  6. Libanova, E.M., Pozniak, O.V. (Eds.). (2002). Zovnishni trudovi mihratsii naselennia Ukrainy. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text