Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social and cultural potential of family leisure

407
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to socio-cultural potential of family leisure: the influence of family leisure on the socialization of a person, the formation of favourable moral and psychological climate within a family, the influence of social factors on the changes in leisure structure, socio-cultural value of family leisure, the effectiveness of cultural and pedagogical leisure process.

  1. Babenko, N.B. (2001). Dozvillia simi. Teoretychni ta empirychni aspekty. Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian]

  2. Babenko, N.B. (2001). Sotsiolohiia simi. Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian]

  3. Barvinok, I.V. (2000). Formuvannia muzychno-estetychnoi kultury molodshykh shkoliariv v umovakh kulturno-dozvillievoi diialnosti. Kyiv: KNUK [in Ukrainian]

  4. Volovyk, A.F., Volovyk, V.A. (1999). Pedahohika dozvillia. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian]

  5. Kovtun, O.M., Tarasenko, V.I. (1987). Dozvillia rozumne, zmistovne. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

  6. Sukhomlinskii, V.A., Sukhomlinskaya, O.V. (1990). Kak vospitat nastoyashchego cheloveka: pedagogicheskoe nasledie. Moskva [in Russian]

  7. Ruchka, A.O. (2001). Sotsiolohichnyi monitorynh kulturnykh praktyk naselennia Ukrainy za period 1994–2000 rr. Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian]

  8. Tsymbaliuk, N.M. (2000). Orhanizatsiia ta metodyka kulturnodozvillievoi diialnosti. Teoretychni osnovy kulturno-dozvillievoi diialnosti. Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian]

Full text