Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The interference of certain related constituents of political and socio-economic processes in the Ukrainian society: sociological perspective

366
1
Article(UKR)(.pdf)

The article presents an attempt to measure sociologically some related constituents of political and socioeconomic processes in a modern Ukrainian society. Particularly, the author analyses the dependence of confidence level of population to the President of Ukraine on the respondents’ evaluation of the economic situation in Ukraine, on family’s financial standards, on the satisfaction by the standard of living in general.

 1. Dobrenkov, V.I., Kravchenko, A.I. (2004). Fundamentalnaya sotsiolohiya. In Obshchestvo: statika i dinamika. Moskva: INFRA–M [in Russian]

 2. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 3. Kvasniuk, B.Ie. (Ed.). (2003). Rol derzhavy u dovhostrokovomu ekonomichnomu zrostanni. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian]

 4. Galchynskyi, A.S., Heyets, V.M. ta in. (Eds.). (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004–2015 roky) Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii. Kyiv: IOTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

 5. Lvov, D.S., Porshnev, A.G. (2002). Upravlenie sotsialno-ekonomicheskim razvitiem Rossii. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 6. Yasin, E.G. (2002). Modernizatsiya Rossiiskoi ekonomiki. Moskva: GU VShE [in Russian]

 7. Ukrainske suspilstvo 1994–2004. (2005). Kyiv: TOV Vydavnytstvo Sofiia [in Ukrainian]

 8. Zolotarov, V. (2005). Konstruktor realnosti. Kontrakty: Dilovyi tyzhnevyk, 47 [in Ukrainian]

 9. Shtompka, P. (1996). Sotsiologiya sotsialnykh izmenenii. Moskva: Aspekt-Press [in Russian]

 10. Suimenko, Ye.I. (2001). Dynamika sporidnenykh sotsialno-ekonomichnykh protsesiv v ukrainskomu suspilstvi. In V.M. Vorona, M.O. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo: desiat rokiv nezalezhnosti (pp. 20-29). Kyiv: Iystitut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Mykhalchenko, M.I. Desiat rokiv nezalezhnosti: polityko-sotsiolohichna otsinka politychnykh reform. In V.M. Vorona, M.O.  Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo: desiat rokiv nezalezhnosti (pp. 150-160). Kyiv: Iystitut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Golovakha, Ye., Panina, N. (2003). Sotsialne samopochuttia naselennia i suchasni tendentsii sotsialnykh zmin v Ukraini. In V.M. Vorona, M.O.  Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo (pp. 293-302). Kyiv: Iystitut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (1997). Integralnyi indeks sotsialnogo samochustviya (IISS): konstruirovanie i primenenie sotsiologicheskogo testa v massovykh oprosakh. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 14. Libanova, E.M. (Ed.). (2004). Liudskyi rozvytok v Ukraini: 2003 rik. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

Full text