Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

National diaspora and globalization processes

385
2
Article(UKR)(.pdf)

The national diaspora as a component of transnational spaces which contribute to the globalization of ethnic enclaves and socio-ethnic formations is considered.

  1. Astvatsatsurova, M. (2003). Diaspory: etnokulturnaya identichnost natsionalnykh menshinstv. Diaspory, 2, 184-199 [in Russian]

  2. Yevtukh, V.B., Troshchynskyi, V.P., Halushko, K.Yu. (2003). Etnosotsiolohiia: terminy ta poniattia. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

  3. Popkov, V. (2003). Fenomen etnicheskikh diaspor. Moskva: IS RAN [in Russian]

  4. Safran, U. (2004). Sravnitelnyi analiz diaspor. Razmyshleniya o knige R. Koena Mirovye diaspory. Diaspory, 4, 138-163 [in Russian]

  5. Tishkov, V. (2000). Istoricheskii fenomen diaspory. Etnopanorama, 9-12 [in Russian]

  6. Fedotov, N. N. (2000). Vozmozhna li mirovaya kultura. Filosofsky nauki, 4, 58-68 [in Ukrainian]

  7. Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2004 roku. (2004).  Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

  8. Shulha, M. (2004). Mihratsiini zahrozy skorochennia naselennia Ukrainy. In Ukrainske suspilstvo 1994–2004. Monitorynh sotsialnykh zmin (pp. 302-312). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text