Normative self-regulation and social efficiency of business through the prism of the mass consciousness: cross-cultural analysis

363
2
Article(UKR)(.pdf)

For the modern Ukrainian society, the questions of the formation of a normative regulation of the business are analyzed. Using the cross-cultural analysis of the normative self regulation and the social efficiency of the business in the mass consciousness of 24 European nations, the real place of social norms of the Ukrainians in the European civilization is found.

  1. Holovakha, Ye. (2002). Fenomen amoralnoi bilshosti v ukrainskomu suspilstvi: postradianska transformatsiia masovykh uiavlen pro normy sotsialnoi povedinky. In Ukraina-2002. Monitorynh sotsialnykh zmin (pp. 460-468). Kyiv: IS NANU [in Ukrainian]

  2. Suymenko, E.Y., Arseenko, A.G. (1995). Sotsialno-istoricheskii tip sovremennogo ukrainskogo predprinimatelya: imperativy tsivilizovannosti i udruchayushchie realii. In V.M. Vorona, E.I. Suimenko (Eds.), Predprinimatel Ukrainy: eskizy k sotsialnomu portretu (pp. 93-103). Kiev: IS NANU [in Russian]

Full text