Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Peculiarities of the comprehension and use of economic categories by the school youth

357
1
Article(UKR)(.pdf)

The results of a specific sociological interview of the pupils of 10411th forms concerning their knowledge and comprehension of economic categories and the ability to use them are analyzed.

  1. Berger, P., Lukman, T. (1995). Sotsialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sotsiologii znaniya. Moskva: Medium [in Ukrainian]

  2. Burlachuk, V. (2004). Symvolichni systemy i konstytuiuvannia sotsialnoho smyslu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 147-155 [in Ukrainian]

  3. Veber, M. (1990). Osnovnye sotsiologicheskie ponyatiya. Moskva: Progress [in Ukrainian]

  4. Horodniak, I.V. (2001). Adaptatsiini mozhlyvosti molodi Lvivshchyny do rynkovykh umov. In Sotsiolohiia mista: naukovi problemy ta sotsialni tekhnolohii (pp. 201-204). Dnipropetrovsk: DNU [in Ukrainian]

  5. Horodniak, I. (2003). Sotsialno-ekonomichni aspekty adaptatsii molodi do umov rynku. In Sotsialni vymiry suspilstva (pp. 342-348). Kyiv [in Ukrainian]

  6. Horodniak, I.V. (2003). Sotsialna adaptatsiia uchnivskoi molodi v umovakh suspilnoi transformatsii. In Sotsiolohichni doslidzhennia (pp. 181-188). Luhansk: Shidnoukrainskii natsionalnii universitet imeni V. Dalya [in Russian]

  7. Naumova, M.Yu. (2000). Kommunikativnaya priroda sotsialnogo znaniya. Sotsiologichna nauka i osvita v Ukraini, 1, 70-78 [in Russian]

  8. Naumova, M.Yu. (1999). Sotsialne znannia: sproba kontseptualizatsii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 106-116 [in Russian]

Full text