Socio-economic orientations of the citizens of modern Ukraine according to the expert estimates: an attempt to analyze the historic pre-conditions of genesis

379
1
Article(UKR)(.pdf)

The article ends the series of publications, in which the results of studies of the economic mental bases of the social legimitation of a private property are presented. The character of socioeconomic orientations of the modern Ukraine’s population, whose contents were outlined in the course of a sociological interview of experts, is analyzed. The attempt to reveal and analyze the historical pre4conditions of the genesis of the mentioned orientations is realized.

 1. Reznik, V. (2005). Pryvatna vlasnist kriz pryzmu sotsiolohichnoho instytutsionalizmu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 119-131 [in Ukrainian]

 2. Reznik, V.S. (2005). Private property and economic mentality of the Ukrainians: “West” or “East”? (hypothesis formulation of the sociological research). Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (10-11), 78-86 [in Ukrainian]

 3. Reznik, V.S. (2006). Methodological grounds of sociological research of economic mental fundamentals of private property legitimacy. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (12), 115-121 [in Ukrainian]

 4. Reznik, V.S. (2006). Social legitimacy of private property in Ukraine and mentality of the ukrainians from the viewpoint of experts. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5 (16), 131-141 [in Ukrainian]

 5. Gavrilishin, B. (1990). Dorogovkazy v maibutnie. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 6. Donchenko, E.A. (1994). Sotsietalnaya psikhika. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 7. Pakhomov, Yu. (2001). Sravnitelnyi sotsekogenez i upravlyaemost ekonomicheskimi i sotsialnymi protsessami v Ukraine i v Rossii. Obshchestvo i ekonomika, 11-12, 233-238 [in Russian]

 8. Smolii, V.A., Stepankov, V.S. (Eds.). (1999). Ukrainska natsionalna revoliutsiia XVII st. (1648-1676 roky). In Ukraina kriz viky. Kyiv: Vydavnychyi dim Alternatyvy [in Ukrainian]

 9. Rudenko-Desnyak, A. (1991). Dom vdali ot doma. Druzhba narodov, 9, 188-212 [in Russian]

 10. Rozhen, O. (2004). Shcho dlia rosiianyna dobre, te dlia ukraintsia – smert. Dzerkalo tyzhnia, 40 (515), 17. URL: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/515/48009/ [in Ukrainian]

 11. Maiers, D. (1996). Sotsialnaya psikhologiya. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

Full text