Estranged labour as factor of formation of labour mentality

415
2
Article(UKR)(.pdf)

Analysing the issue of estranged labour, the author sees “labour mentality” as being formed by a number of determinants. These are the level of socio-economic development; sociodemographic status and socio-psychological characteristics of the population; and individual’s potential for creative work. The problem of estranged labour is seen as an important issue in the formation of a qualitatively new labour mentality.

 1. Petrovskii, A.V., Yaroshevskii, M.G. (Eds.). (1990). Psikhologiya: Slovar. Moskva: Politizdat [in Russian]

 2. Bolshoi tolkovyi sotsiologicheskii slovar (Collins). (1999). Moskva: Veche, AST [in Russian]

 3. Prokhorov, A.M. (Ed.). (1983). Sovetskii entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 4. Marks, K., Engels, F. Sochineniya [in Russian]

 5. Narskii, I.S. (1983). Otchuzhdenie i trud: Po stranitsam proizvedenii K. Marksa. Moskva: Mysl [in Russian]

 6. Bohynia, D. (1999). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia konkurentospromozhnosti robochoi syly na rynku pratsi. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 3-8 [in Ukrainian]

 7. Bohynia, D. (2000). Aktualni problemy rehuliuvannia dokhodiv i orhanizatsii oplaty pratsi na etapi transformatsii ekonomiky Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 3-11 [in Ukrainian]

 8. Bohynia, D. (2001). Trudovyi mentalitet v systemi stratehichnoho rozvytku Ukrainy. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, 7, 42-53 [in Ukrainian]

 9. Bohynia, D. (2001). Stymuly i antystymuly rozvytku trudovoho mentalitetu v suchasnykh umovakh. Ukraina:aspekty pratsi, 3, 3-10 [in Ukrainian]

 10. Yurchyshyn, V. (1993). Metodolohichni aspekty reformuvannia vidnosyn vlasnosti. Ekonomika Ukrainy, 2, 24 [in Ukrainian]

 11. Dmitrenko, G.A. (1991). Mekhanizm motivatsii vysokoproizvoditelnogo truda v ramkakh sistemnogo upravleniya trudovym kollektivom. Kiev: Znanie USSR [in Russian]

 12. Kryvenko, K., Chernyshuk, V. (1998). Vidchuzhennia pratsi i yoho formy v perekhidnii ekonomitsi Ukrainy. Naukyi visnyk VDU, 12, 29 [in Ukrainian]

 13. Belyaeva, I.F., Bulychkina, G.K., Molokanova, I.A. (1992). Krizis truda i ego posledstviya. Izmeneniya v motivatsii truda v novykh usloviyakh. Moskva: NII truda [in Russian]

 14. Torkanovskii, E. (1994). Privatizatsiya i vnutrifirmennoe upravlenie. Voprosy ekonomiki, 6, 59. Moskva [in Russian]

 15. Pakhomova, E.I. (1993). Materialnaya zainteresovannost rabotnikov i problema otchuzhdeniya truda. Moskva [in Russian]

 16. Sotsialno-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rynku pratsi ta zarobitnoi platy. (2001). Kyiv: IE NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 17. Proekt Ukrainske suspilstvo 1994-2001 rr. (2001). Den, 207 [in Ukrainian]

 18. Vietrova, N. (1994). Osoblyvosti vplyvu sotsialnykh faktoriv na motyvatsiiu pratsi u novykh umovakh. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 93 [in Ukrainian]

 19. Shevchenko, A., Polekhin, V. (1999). Vliyanie vnutrennikh i vneshnikh faktorov na razvitie intellektualnykh sposobnostei cheloveka. Iskusstvennyi intellekt. Donetsk: Institut problem iskusstvennogo intelekta NAN Ukrainy [in Russian]

 20. Stoiko, S.M. (1973). Nova haluz nauky – okhorona biosfery ta yii zavdannia na Ukraini. Visnyk AN URSR, 7, 83 [in Ukrainian]

 21. Vilyunas, V.K. (1990). Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii cheloveka. Moskva: Izdatelstvo MGU [in Russian]

Full text