Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corporatism as condition of democratic consolidation of the Ukrainian society under the conditions of market economy development

434
1
Article(UKR)(.pdf)

The article reveals the main ideas of modern corporatism and their topicality for the Ukrainian society at the stage of its market transformation.

 1. Azriliyan, A.N. (Ed.). (2004). Bolshoi entsiklopedicheskii slovar. Moskva [in Russian]

 2. Lvov, A.Yu., Rusinov, V.M., Saulin, A.D., Strakhova, O.A. (2000). Upravlenie aktsionernym obshchestvom v Rossii. Moskva: Novosti [in Russian]

 3. Shein, V.I., Zhulev, A.V., Volodin, A.A. (2000). Korporativnyi menedzhment: opyt Rossii i USA. Moskva: Novosti [in Russian]

 4. Dal, R. (1991). Vvedenie v ekonomicheskuyu demokratiyu. Moskva: Nauka [in Russian]

 5. Dorin, A. V. (1997). Ekonomicheskaya sotsiologiya. Minsk: Ekoperspektiva [in Russian]

 6. Kucheriv, I., Bekeshkina, I., Golovakha, Ye., Makieiev, S. (1996). Ekonomichna svidomist naselennia Ukrainy i ekonomichna prosvita. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 7. Smit, A. (1962). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. Moskva: Sotsek-giz [in Russian]

 8. Ermoshenko, N.N., Krishchuk, T.A., Skvortsov, N.N. (1991). Modeli perekhoda k rynochnomu khozyaistvu. Kiev: UkrNIINTI [in Russian]

 9. Yadov, V.Ya. (1995). Sotsiologicheskoe issledovanie: metodologiya, programma, metody. Samara: Samarskii universitet [in Russian]

 10. Shein, V.I., Zhulev, A.V., Volodin, A.A. (2000). Korporativnyi menedzhment: opyt Rossii i USA. Moskva: Novosti [in Russian]

 11. Solovev, V.S. (1996). Opravdanie dobra: Nravstvennaya filosofiya. Moskva: Respublika [in Russian]

 12. Zabelin, P.V., Moiseeva, N.K. (1998). Osnovy strategicheskogo upravleniya. Moskva: Marketing [in Russian]

 13. Beloshapka, V.A., (Ed.). (1998). Strategicheskoe upravlenie: printsipy i mezhdunarodnaya praktika. Kiev: Absolyut-V [in Russian]

 14. Abchuk. V.A. (2002). Menedzhment. Sankt-Peterburg: Soyuz [in Russian]

 15. Azoev, G.L., Chelenkov, A.P. (2000). Konkurentnye preimushchestva firmy. Moskva: Novosti [in Russian]

Full text