Gender aspects of migration influence on the labour market of Kyiv

423
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the results of nonlocal workers survey, employed in the enterprises, organizations and institutions of the Kyiv city. The major attention is given to gender peculiarities of nonlocal workers’ employment in the capital city. The study also dwells on the readiness of inner working and pendulum migrants to work abroad.

  1. Pratsia Ukrainy 2004. (2005). In Statystychnyi zbirnyk (p. 368). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Vlasenko, N.S., Libanova, E.M., Osaulenko, O.H. (2004). Pershyi Vseukrainskyi perepys naselennia: istorychni, metodolohichni, sotsialni, ekonomichni, etnichni aspekty. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Pribytkova, I. (1999). Sovremennye migratsionnye protsessy: teoretiko-metodologicheskie aspekty issledovaniya. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing, 1, 161-172 [in Russian]

  4. Vitkovskaya, G. (1996). Migratsionnoe povedenie netitulnogo neseleniya v stranakh Tsentralnoi Azii. In Migratsiya russkoyazychnogo naseleniya iz Tsentralnoi Azii: prichiny, posledstviya, perspektivy (pp. 83-130). Moskva [in Russian]

Full text