Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mechanisms of manifestation of the youth’s ability for the managerial activity

382
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the contemporary state of the social mechanisms of attraction of the youth to the management in Ukraine; analyzes the current criteria in the estimation of managerial ability; determines the role of the simulation of managerial situations as a complex approach to the estimation of managerial qualities; and substantiates the necessity to develop the scien8 tifically defined mechanisms of manifestation and estimation of youth’s managerial abilities.

 1. Haman, T. (2005). Kadrove zabezpechennia informatsiinoi diialnosti orhaniv derzhavnoho upravlinnia v rehioni Ukrainy. Visnyk Derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 3, 12-15 [in Ukrainian]

 2. Obolenskyi, O. (2003). Derzhavna sluzhba. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 3. Tolstoukhov, A. (2004). Reformuvannia derzhavnoi sluzhby – shliakh do vdoskonalennia derzhavnoho upravlinnia.  Visnyk Derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 2, 9-13 [in Ukrainian]

 4. Konti, T., Kondo, E., Vatson, G. (Eds.). (2005). Kachestvo v XXI veke. Rol kachestva v obespechenii konkurentosposobnosti i ustoichivogo razvitiya. Moskva: RIA Standarty i kachestvo [in Russian]

 5. Zinchenko, O. (2005). Pohliad na pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho aparatu v Ukraini. Visnyk Derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 3, 23-27 [in Ukrainian]

 6. Oluiko, V. (2005). Visnyk Derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 1, 43-47 [in Ukrainian]

 7. Bachilo, I. (1985). Otvetstvennost v upravlenii. Moskva [in Russian]

 8. Brazhko, A., Svinnikov, V. (1973). Molodezh v upravlenii obshchestvom. Moskva: Znanie [in Russian]

 9. Kovaleva, T., Mansurov, V. (1988). Molodezh v sisteme upravleniya. Moskva [in Russian]

 10. Mukhachev, V. (1979). Uchitsya upravlyat, upravlyaya: molodezh v upravlenii gosudarstvennymi i obshchestvennymi delami. Moskva: Znanie [in Russian]

 11. Upravlinnia za uchastiu hromadian: mizhnarodnyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy. (2004). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian]

 12. Kuzmin, V. (2001). Formirovanie liderskikh kachestv menedzherov v protsesse preobrazovanii. Saratov [in Russian]

 13. Panchenko, A. (2004). Karierne zrostannia – osnova pidvyshchennia profesiinosti molodykh derzhavnykh sluzhbovtsiv. In Derzhavotvorennia, derzhavne upravlinnia ta suspilnyi rozvytok: pohliad molodi. Minisimiamolod. Kyiv: Spilka molodykh derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy [in Ukrainian]

 14. Pater, I. (2000). Soiuz vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti. Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 15. Dubrovskyi, V. (2005). Filosofiia standartiv dlia hromadianskoi osvity v USA. In Amerykanska filosofiia osvity ochyma ukrainskykh doslidnykiv. Poltava [in Ukrainian]

Full text