Envy: sociological indicators of exposure and study

489
1
Article(UKR)(.pdf)

The description and the results of a study based on the questioning, in which the questionsˆindicators of various manifestations of envy were used, are given. It is proved that the questions indicate that 1) envy can be a motivation of various actions of a person, 2) a person can avoid feeling envy, 3) a person can have a sensation of envy.

  1. Shek, G. (2008). Zavist: teoriya sotsialnogo povedeniya. Moskva: IRISEN [in Russian]

  2. Yuzva, L.L. (2006). Efektyvnist zastosuvannia analizu velychyny nevidpovidi yak pokaznyka validnosti zapytannia. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 723, 270-276 [in Ukrainian]

  3. Zambrzhitskaya, A.K. (1999). Empiricheskaya aprobatsiya voprosnika v marketingovom issledovanii. Socis Sociological Studies, 11, 115-116 [in Russian]

  4. Andreenkov, V.G. (1987). Empiricheskii bazis sotsiologicheskoi nauki. Socis Sociological Studies, 6, 111-117 [in Russian]

  5. Myagkov, A.Yu. (2002). Statisticheskie strategii sensitivnykh izmerenii. Socis Sociological Studies, 1, 111-121 [in Russian]

  6. Yuzva, L.L. (2008). Questions of a sociological form: questioning techniques vs. sensitivity. Ukr. socìum Ukrainian Society, 2 (25), 80-87 [in Ukrainian]

Full text