Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Influence of religiousness on the feeling of the personality’s ontological safety

394
2
Article(UKR)(.pdf)

An attempt to investigate and analyze the feeling of the personality’s ontological safety as a complicated vitally important element is made. A particular attention is given to the role of religiousness in the modern life. Religiousness is a key factor of the feeling of the personality’s ontological safety and can replace the traditional ways of its formation and support.

 1. Berger, P.L. (1990). Ponimanie sovremennosti. Socis – Sociological Studies, 7, 127-133 [in Russian]

 2. Bolshoi tolkovyi sotsiologicheskii slovar (Collins). (2001). T 1 (A-O). Moskva: Veche, AST [in Russian]

 3. Veremchuk, V.I. (2004). Sotsiologiya religii. Moskva: YuNITI-DANA [in Russian]

 4. Villem, Zh.P. (2006). Yevropa ta relihii. Stavky XXI-ho stolittia.  Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian]

 5. Giddens, E. (1994). Sudba, risk i bezopasnost. Thesis, 5, 107-133 [in Russian]

 6. Dudar, N. (2003). Religioznost v Ukraine: kharakteristika sovremennogo sostoyaniya. Religiya i obshchestvo, 23 [in Russian]

 7. Vinkvis, Ch., Teilor, V. (Eds.). (2003). Entsyklopediia postmodernizmu. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 8. Pyvovarova, N. (2007). Fenomen relihiinosti: doslidnytski problemy. In Suchasna relihiinist: zmist, stan, tendentsii (pp. 12-24). Lutsk: Volynska knyha [in Ukrainian]

 9. Sahan, O.N.  (2001). Natsionalni proiavy pravoslavia: ukrainskyi aspekt. Kyiv: Svit Znan [in Ukrainian]

 10. Fediuchek, I. (Ed.). (2007). Suchasne osmyslennia fenomenu sekuliaryzatsii. In Relihiia i tserkva v suchasnii Ukraini: stan, problemy, perspektyvy. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla. Moskva: Progress [in Russian]

 12. Furs, V.N. (2001). Kriticheskaya teoriya pozdnego moderna Entoni Giddensa. Sotsiologicheskii zhurnal, 1, 44-73 [in Russian]

 13. Osipov, G.V. (1995). Entsiklopedicheskii sotsiologicheskii slovar. Moskva: ISPI RAN [in Russian]

Full text