Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Interaction between the authorities and public associations as an important factor of building of civil society in Ukraine

210
3
Article(UKR)(.pdf)

The author of the article concerns the problem of interaction between authorities and public associations as an important factor in building of civil society in Ukraine. This research is conducted from methodological positions that take into account that the notion of “civil society” characterizes a quality state of society as a whole in terms of its self-organization, the degree of democracy development, and realiza- tion human rights and freedoms of a person as a citizen.

 1. Palii, N. (2007). Ukraina v reitynhu konkurentospromozhnosti IMD-Lausanne. Monitor konkurentospromozhnosti, 1-2, 2-3 [in Ukrainian]

 2. Golovakha, Ye., Gorbachyk, A., Panina, N. (2006). Ukraina ta Yevropa: rezultaty mizhnarodnoho porivnialnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 3. Balakirieva, O.M. (2009). Hromadska dumka naselennia Ukrainy: kviten 2009 r. Ukr. socìum–  Ukrainian society, 2, 29, 161-175 [in Ukrainian]

 4. Yedynyi reiestr hromadskykh formuvan Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL: http//www.minjust.gov.ua/0/18501 [in Ukrainian]

 5. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 6. Hromadski orhanizatsii v Ukraini u 2008 rotsi. (2009). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 7. Holovenko, V.A. (2008). Hotovnist ukrainskoi molodi do rozbudovy hromadianskoho suspilstva v kraini. Ukr. socìum–  Ukrainian society, 4, 27, 149-166 [in Ukrainian]

 8. Rezultaty natsionalnykh shchorichnykh monitorynhovykh opytuvan 1992-2008 rokiv. (2008). In Vorona, V., Shulha, M. (Eds.) Ukrainske suspilstvo 1992–2008: sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 9. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2005 rik. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Latsyba, M.V., Vinnikov, O., Sliusarevskyi, M. (2008). Chomu nam potriben novyi zakon Pro hromadski orhanizatsii. Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 11. Ruban, Yu.H. (2008). Ukraina v 2008 rotsi: shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 12. Bekeshkina I. (2008). Chleny hromadskykh obiednan yak osoblyva sotsialna hrupa. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1992-2008: sotsiologicheskiy monitorynh (pp. 382-395). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Vinnikov, O., Aivazovska, O., Holubovska-Onisimova, H. ta in. (2009). Zminy zakonodavchoho rehuliuvannia shchodo orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v Ukraini: pidsumky 2008 roku. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 8-12). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 14. Kontseptsiia spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva, rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lystopada 2007 r., 1035-r. URL: http://civic.kmu.gov.ua/ecsor/ control/uk/publish/ article?art_id=96058&cat_id=92359 [in Ukrainian]

 15. Poriadok spryiannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady, postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 lystopada 2008 r., 976. URL: http://civic.kmu.gov.ua/cgi-bin/ laws/main. cgi?nreg=976-2008-%EF [in Ukrainian]

 16. Latsyba, M., Vinnikov, O., Aivazovska, O., Holubovska-Onisimova, H. ta in. (2009). Monitorynh vykonannia Planu zakhodiv shchodo realizatsii u 2008 rotsi Kontseptsii spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva ta rekomendatsii hromadskosti. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 18-27). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 17. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy Pro hromadski orhanizatsii. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33677 [in Ukrainian]

 18. Kudriachenka, A.I. (2007). Politychna systema i hromadianske suspilstvo: yevropeiski i ukrainski realii. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 19. Aivazovska, O. (2009). Zdobutky orhanizatsii hromadskoho kontroliu za 2008 rik. Hromadianske suspilstvo, 3, 10, 20-24 [in Ukrainian]

 20. Sidielnik, L.L. (2009). Posluhy NDO yak instrument zabezpechennia zhyttiezdatnosti tretoho sektora. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 61-67). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 21. Vinnikov, O.Yu. (2008). Finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva (OHS) v Ukraini. In M. Latsyba, L. Sidielnik, D. Ukrainskyi, Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy (pp. 39-64). Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 22. Vinnikov, O.Yu. (2009). Podatkova reforma yak instrument rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Hromadianske suspilstvo, 3, 10, 6-10 [in Ukrainian]

 23. Latsyba, M. (2008). Derzhavne rehuliuvannia ta stan rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In O. Vinnikov, L. Sidielnik, D. Ukrainskyi, Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy  (pp. 9-38). Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

Full text