Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Взаємодія органів влади та громадських організацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства

359
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Автор статті порушує проблему взаємодії органів влади та громадських об’єднань як важливого чинника розбудови громадянського суспільства в Україні. При цьому дослідження проводиться з методологічних позицій, які ґрунтуються на тому, що поняття „громадянське суспільство” характеризує якісний стан суспільства в цілому з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реалізації прав і свобод людини як громадянина.

 1. Palii, N. (2007). Ukraina v reitynhu konkurentospromozhnosti IMD-Lausanne. Monitor konkurentospromozhnosti, 1-2, 2-3 [in Ukrainian]

 2. Golovakha, Ye., Gorbachyk, A., Panina, N. (2006). Ukraina ta Yevropa: rezultaty mizhnarodnoho porivnialnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 3. Balakirieva, O.M. (2009). Hromadska dumka naselennia Ukrainy: kviten 2009 r. Ukr. socìum–  Ukrainian society, 2, 29, 161-175 [in Ukrainian]

 4. Yedynyi reiestr hromadskykh formuvan Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL: http//www.minjust.gov.ua/0/18501 [in Ukrainian]

 5. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 6. Hromadski orhanizatsii v Ukraini u 2008 rotsi. (2009). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 7. Holovenko, V.A. (2008). Hotovnist ukrainskoi molodi do rozbudovy hromadianskoho suspilstva v kraini. Ukr. socìum–  Ukrainian society, 4, 27, 149-166 [in Ukrainian]

 8. Rezultaty natsionalnykh shchorichnykh monitorynhovykh opytuvan 1992-2008 rokiv. (2008). In Vorona, V., Shulha, M. (Eds.) Ukrainske suspilstvo 1992–2008: sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 9. Hromadski orhanizatsii v Ukraini za 2005 rik. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Latsyba, M.V., Vinnikov, O., Sliusarevskyi, M. (2008). Chomu nam potriben novyi zakon Pro hromadski orhanizatsii. Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 11. Ruban, Yu.H. (2008). Ukraina v 2008 rotsi: shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 12. Bekeshkina I. (2008). Chleny hromadskykh obiednan yak osoblyva sotsialna hrupa. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1992-2008: sotsiologicheskiy monitorynh (pp. 382-395). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Vinnikov, O., Aivazovska, O., Holubovska-Onisimova, H. ta in. (2009). Zminy zakonodavchoho rehuliuvannia shchodo orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v Ukraini: pidsumky 2008 roku. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 8-12). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 14. Kontseptsiia spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva, rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lystopada 2007 r., 1035-r. URL: http://civic.kmu.gov.ua/ecsor/ control/uk/publish/ article?art_id=96058&cat_id=92359 [in Ukrainian]

 15. Poriadok spryiannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady, postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 lystopada 2008 r., 976. URL: http://civic.kmu.gov.ua/cgi-bin/ laws/main. cgi?nreg=976-2008-%EF [in Ukrainian]

 16. Latsyba, M., Vinnikov, O., Aivazovska, O., Holubovska-Onisimova, H. ta in. (2009). Monitorynh vykonannia Planu zakhodiv shchodo realizatsii u 2008 rotsi Kontseptsii spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva ta rekomendatsii hromadskosti. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 18-27). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 17. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy Pro hromadski orhanizatsii. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33677 [in Ukrainian]

 18. Kudriachenka, A.I. (2007). Politychna systema i hromadianske suspilstvo: yevropeiski i ukrainski realii. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 19. Aivazovska, O. (2009). Zdobutky orhanizatsii hromadskoho kontroliu za 2008 rik. Hromadianske suspilstvo, 3, 10, 20-24 [in Ukrainian]

 20. Sidielnik, L.L. (2009). Posluhy NDO yak instrument zabezpechennia zhyttiezdatnosti tretoho sektora. In M. Latsyba (Ed.), Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2008 rotsi: plany na maibutnie (pp. 61-67). Kyiv: Ahentstvo Ukraina [in Ukrainian]

 21. Vinnikov, O.Yu. (2008). Finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva (OHS) v Ukraini. In M. Latsyba, L. Sidielnik, D. Ukrainskyi, Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy (pp. 39-64). Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 22. Vinnikov, O.Yu. (2009). Podatkova reforma yak instrument rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Hromadianske suspilstvo, 3, 10, 6-10 [in Ukrainian]

 23. Latsyba, M. (2008). Derzhavne rehuliuvannia ta stan rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In O. Vinnikov, L. Sidielnik, D. Ukrainskyi, Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy  (pp. 9-38). Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

Повний текст