Вимоги до оформлення статей

Статті приймаються українською та англійською мовами у файлах формату редактора Microsoft Word на електронних носіях або надіслані електронною поштою: redactor@ukr-socium.org.ua. Текст має бути набраний Times New Roman, 14-м кеглем з інтервалом 1,5 зі стандартними полями – 2 см. Обсяг матеріалу за такого формату – 16–20 сторінок (до 40 тис. знаків з пробілами). Усі графічні матеріали мають бути якісно і чітко відображені у чорно-білому варіанті. Прохання надавати графічні матеріали окремими файлами в Excel, а скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word – не використовувати, оскільки вони є непридатними для поліграфії. Рисунки і таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями, далі обов’язково зазначається джерело (складено за джерелом або автором). Перед таблицями та рисунками у тексті обов’язково мають бути посилання на них.

Необхідні елементи статті:

 • код “УДК” (вгорі ліворуч перед прізвищем автора);
 • відомості про автора(ів) (українською та англійською мовами): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу), місце роботи (повна офіційна назва організації), адреса організації з індексом і зазначенням країни, електронна адреса, код ORCID та/або  Web of Science ResearcherID та/або Scopus Author ID (за наявності).
 • назва статті (українською та англійською мовами);
 • розширена анотація (українською та англійською мовами). Вона має бути: інформативною (не містити загальних слів); оригінальною; змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (стисле повторення структури статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, сфера застосування результатів, висновки); компактною, але не менш як 1800 знаків без пробілів, включаючи ключові слова. У ній слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій; вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (соціологічних, економічних тощо) текстів; додержуватись єдності термінології у межах анотації й тексту статті;
 • ключові слова (українською та англійською мовами);
 • структурні елементи статті: чітка постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, що розглядається; постановка мети і завдань; виклад основного змісту дослідження й обґрунтування отриманих результатів з акцентуванням на головному та новизні; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. У статті обов’язковими є посилання на використані чи цитовані джерела (зокрема, цифри);
 • список використаних джерел (джерела мовою оригіналу). Недопустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, електронні ресурси.

Список використаних джерел подається за порядком згадування в тексті статті, здійснюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf):

 • для книжок – автор, назва праці, місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок;
 • для журналів – автор, назва статті, назва журналу, рік видання, номер, сторінки;
 • для електронних ресурсів – автор, назва матеріалу на сайті, адреса в Інтернеті.

Приклади оформлення посилань на літературні джерела:

 • Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: моногр. Київ: Самміт-книга, 2003. 272 с.
 • Сіденко В.Р. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей. Український соціум. 2014. № 1. С. 7–21.
 • Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an information scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf

У тексті посилання на номер джерела зі списку наводиться у квадратних дужках із зазначенням номера сторінки (наприклад: [1, с. 17] або [1, р. 17], якщо посилання англомовне). Посилання на підручники, науково-популярну літературу, власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби. Якщо в огляді літератури або далі по тексту зазначається прізвище вченого, його публікація має бути у списку літератури після статті. Вторинне цитування не дозволяється. Якщо цитується вчений, то посилання має бути саме на цього вченого, а не на автора, який його читав. Не менше ніж половину посилань мають становити публікації, що проіндексовані у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, DOAJ;

References – джерела з цього списку, перекладені англійською мовою та оформлені згідно з міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010 (American Psychological Association (APA) Style).

Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” від 27 січня 2010 р. № 55. Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. Варто наводити у переліку посилань doi джерел (за наявності).

Безоплатно скористатися програмою транслітерації україномовного тексту латиницею можна на сайті: http://ukrlit.org/transliteratsiia, а російськомовного тексту – на сайті: http://www.translit.ru.

У кінці перекладеного джерела додаємо [in Russian], [in Ukrainian] без крапки до чи після квадратної дужки. Зарубіжні стандарти з бібліографічного опису не використовують такі розділові знаки, вживані в українському ДСТУ, як “/”, “;”, “–”.

Важливо! Залишаємо прізвища іноземних авторів лише в оригінальному написанні або в загальноприйнятій латинській транскрипції, ні в якому разі не транслітеруємо. Якщо Ви посилаєтеся на переклад іноземного джерела, то прізвище автора і назву статті необхідно подавати в оригінальному написанні тільки в тому випадку, якщо в оригіналі вихідні дані на латиниці. В інших випадках необхідно використовувати зазначену латинську транскрипцію для написання прізвища автора та переклад англійською мовою для назви статті.

До References необхідно вносити: транслітеровані прізвища всіх авторів (між прізвищем та ініціалами, а також між прізвищами співавторів ставимо кому); рік виходу матеріалу у круглих дужках ( ), в окремих випадках, зокрема, газетах – після року через кому слід зазначити дату (число, місяць); переклад назви статті англійською мовою; транслітеровану назву журналу (газети) за ISSN або транслітеровану скорочену і після тире – переклад назви журналу (газети) англійською мовою (виділяється курсивом); після коми номер журналу (том, випуск) та сторінки – цифрами через кому.

Опис книги (монографії) оформлюється так само: переклад англійською мовою; вихідні дані позначаються англійською мовою. Крім автора зазначається редактор(и).

Приклади оформлення References:

 • Afonin, Е.А., Balakireva, O.M. (2015). Functional readiness and competence of civil servants in Ukraine to exercise public administration in the context of democracy. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1(52), 7-22 [in Ukrainian]
 • Marten, D., Metszher, Zh.-L., Pier, F. (2005). The sociology of globalization. Kyiv: KM Akademiia [in Ukrainian]
 • Savchenko, A.M. (2015). Peculiarities of diagnostics of the crisis phenomena in the corporate sector of the economy. In V.F. Savchenko, T.L. Shestakovska (Eds.), Theoretical and practical aspects of socio-economic development of Ukraine: macro- and regional levels (pp. 56-71). Chernіhіv: Desna Polіhraf [in Ukrainian]

Увага! У зв’язку з появою DOI у списках джерел, назву журналу “Український соціум” у References нашого та інших видань слід зазначати за ISSN: транслітеровану скорочену – Ukr. socìum, англійською – Ukrainian Society. До джерела необхідно додати цифровий ідентифікатор DOI (в разі наявності), наприклад: https://doi.org/10.15407/socium2020.03.009.

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.

По можливості, рекомендовано зазначати інформацію про джерела фінансування проведеного дослідження.