Для авторів

Редакція журналу “Український соціум” запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук і приймає до розгляду оригінальні та цінні, з наукової точки зору, матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості однієї з рубрик (“Архетипи соціальних інститутів”, “Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект”, “Соціологія”, “Економіка”, “Політика”, “Регіональні акценти”, “Соціальна політика”, “Молодий науковець”, “Моніторинг громадської думки”, “Думка молоді: результати U-Report”, “Погляд соціолога”, “Наукове життя: події, факти, відгуки”.

Проблематика видання: дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності.

Усі матеріали, крім рецензій та повідомлень інформаційного характеру, підлягають двосторонньому сліпому зовнішньому рецензуванню (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного), яке здійснюють фахівці відповідної галузі. У рецензії висвітлюються такі питання: чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві; чи містить стаття матеріал достатнього рівня для опублікування; чи потребує скорочення, уточнення (текст, рисунки, таблиці), чи є задовільним дотримання вимог щодо викладу, оформлення графічного матеріалу. Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, недостатня доказова база, невміння зробити висновки (або їх необґрунтованість) і окреслити перспективу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо. У разі негативної рецензії, невідповідності матеріалу профілю журналу чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена (про що автору надсилається повідомлення) чи повернута авторові на доопрацювання. Нова, доопрацьована автором стаття рецензується повторно. Після належного доопрацювання та позитивних відгуків статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням. Після затвердження статті до друку з кожним автором укладається Ліцензійний договір на використання твору. Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора). Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій. Редакційна колегія засуджує будь-який плагіат. Після опублікування статті в журналі вона розміщується на відповідних електронних ресурсах.

Подання матеріалу до редакції журналу

Статті подаються до редакції журналу в електронному вигляді:

 • електронною поштою (за адресою: redactor@ukr-socium.org.ua);
 • на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).

До друку приймаються матеріали українською та англійською мовами.

До статті необхідно додавати:

1. Авторську довідку:

 • Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) українською та англійською мовами.
 • Науковий ступінь українською та англійською мовами.
 • Вчене звання українською та англійською мовами.
 • Посада (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу) українською та англійською мовами.
 • Повна офіційна назва організації (українською та англійською мовами).
 • Юридична адреса організації (українською та англійською мовами).
 • Контактний телефон.
 • E-mаіl, який друкуватиметься у журналі.
 • ORCID та/або Web of Science ResearcherID (за наявності).
 • Поштова адреса з індексом, на яку буде надіслано авторський примірник журналу (для іногородніх авторів).

2. Ліцензійний договір на використання твору, заповнений та підписаний кожним автором окремо (форму договору можна отримати в редакції журналу або на сайті журналу – Ліцензійний договір) після прийняття статті до друку. Підписання Ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Термін подання статей до журналу:

 • до № 1 – до 25 лютого (подання журналу до друку у квітні поточного року);
 • до № 2 – до 25 травня (подання журналу до друку у липні поточного року);
 • до № 3 – до 25 серпня (подання журналу до друку у жовтні поточного року);
 • до № 4 – до 25 листопада (подання журналу до друку у січні наступного року).

Автор отримує безоплатно 1 примірник журналу.

Публікація  статей для авторів – без оплати.

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.


Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Додаткові ресурси