Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social audit: potential opportunities and prospects of usage in Ukrainian society

203
3
Article(UKR)(.pdf)

In the article the potential of a new phenomenon in the Ukrainian busi- ness, social and academic life – the social audit is revealed. It was also concluded that the widespread use of social audit can significantly extend the ability of practical application of sociological knowledge to solve urgent problems of Ukrainian society.

 1. Prohrama diialnosti Uriadu Ukrainskyi proryv: dlia liudei, a ne politykiv. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=104231107&cat_id=47292901 [in Ukrainian]

 2. Plan dii Ukraina – Yevropeiskyi Soiuz. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=12853472 [in Ukrainian]

 3. Kolbasov, I.V. (2008). Diagnosticheskii metod audita v sfere upravleniya chelovecheskimi resursami kak sredstvo povysheniya effektivnosti organizatsii. Upravlenie personalom, 10. URL: http:// www.hrm21.ru/rus/actual/?action=show&id=4023 [in Russian]

 4. Bonnet, M., Beck, E. Audit social, audit socio-economique. Perspectives et positionnements. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Bonnet_Beck.pdf

 5. Boislandelle, H.M., Esteve, J.-M. Audit socio-economique d’un reseau local d’entreprises. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Boislandelle_Esteve.pdf

 6. Boussaguet, S. Repreneurs de PME: ne sous-estimez pas l’audit social! URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Boussaguet.pdf

 7. Mazuryk, O.V. Yereskova, T. V. (2008). Sotsialnyi audyt v systemi sotsialnoho upravlinnia. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 230-233). Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

 8. Tatarova, G.G. (2006). Metodologicheskaya travma sotsiologa. K voprosu ob integratsii znaniya. Sotsiologicheskie issledovaniya, 9, 3-11 [in Russian]

 9. Kontseptsiia formuvannia natsionalnoi modeli sotsialnoho audytu (proekt). URL: http://www.lir.lg.ua/Konzep_naz_model.htm [in Ukrainian]

 10. Popov, Yu.N. Sotsialnyi audit: novaya utopiya ili effektivnyi instrument? URL: http://www.ng.ru/ideas/2008-11- 17/9_audit.html

 11. Gontmakher, E. (2004). Khoroshaya reputatsiya – faktor, povyshayushchii kapitalizatsiyu kompanii. Chelovek i trud, 3. URL: http://www.chelt.ru/2004/3-04/gontmaxer304.html

 12. Modernizatsiya gosudarstvennogo upravleniya v Soedinennom Korolevstve. (2002). Chelovek i trud, 1. URL: http://www.chelt.ru/2002/1-02/uk-gosuprav-1.html

Full text