Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальний аудит: потенційні можливості та перспективи застосування в українському суспільстві

370
3
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розкриваються потенційні можливості нового явища в українському діловому, суспільному і науковому житті – соціального аудиту. Зроблений висновок про те, що широке застосування соціального аудиту може істотно розширити можливості практичного застосування соціологічного знання для вирішення насущних проблем українського суспільства.

 1. Prohrama diialnosti Uriadu Ukrainskyi proryv: dlia liudei, a ne politykiv. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=104231107&cat_id=47292901 [in Ukrainian]

 2. Plan dii Ukraina – Yevropeiskyi Soiuz. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=12853472 [in Ukrainian]

 3. Kolbasov, I.V. (2008). Diagnosticheskii metod audita v sfere upravleniya chelovecheskimi resursami kak sredstvo povysheniya effektivnosti organizatsii. Upravlenie personalom, 10. URL: http:// www.hrm21.ru/rus/actual/?action=show&id=4023 [in Russian]

 4. Bonnet, M., Beck, E. Audit social, audit socio-economique. Perspectives et positionnements. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Bonnet_Beck.pdf

 5. Boislandelle, H.M., Esteve, J.-M. Audit socio-economique d’un reseau local d’entreprises. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Boislandelle_Esteve.pdf

 6. Boussaguet, S. Repreneurs de PME: ne sous-estimez pas l’audit social! URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Boussaguet.pdf

 7. Mazuryk, O.V. Yereskova, T. V. (2008). Sotsialnyi audyt v systemi sotsialnoho upravlinnia. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 230-233). Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

 8. Tatarova, G.G. (2006). Metodologicheskaya travma sotsiologa. K voprosu ob integratsii znaniya. Sotsiologicheskie issledovaniya, 9, 3-11 [in Russian]

 9. Kontseptsiia formuvannia natsionalnoi modeli sotsialnoho audytu (proekt). URL: http://www.lir.lg.ua/Konzep_naz_model.htm [in Ukrainian]

 10. Popov, Yu.N. Sotsialnyi audit: novaya utopiya ili effektivnyi instrument? URL: http://www.ng.ru/ideas/2008-11- 17/9_audit.html

 11. Gontmakher, E. (2004). Khoroshaya reputatsiya – faktor, povyshayushchii kapitalizatsiyu kompanii. Chelovek i trud, 3. URL: http://www.chelt.ru/2004/3-04/gontmaxer304.html

 12. Modernizatsiya gosudarstvennogo upravleniya v Soedinennom Korolevstve. (2002). Chelovek i trud, 1. URL: http://www.chelt.ru/2002/1-02/uk-gosuprav-1.html

Повний текст