Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Socio-economical and legislative influences and consequences of the Berlin Wall falling for the Eastern Europe countries and Ukraine in the socio-labour relations evolution context

193
3
Article(UKR)(.pdf)

Legislative mechanisms for the regulation of the socio-labor relations in the found- ers-countries of the Council for Mutual Economic Assistance and in Ukraine have been investigated. The directions of their transformation after the Berlin wall falling have been defined. On the basis of the analysis of the national legislation adaptation to the international one have been defined the prospects of the socio-economic strategy further changes in Europe.

 1. O chem v deistvitelnosti dumali Tetcher i Gorbachev, kogda pala Berlinskaya stena. URL: http://news.penki.lt/news.aspx?Element=News&TopicID=70&ArticleID=213259&IMAction=ViewArticle&Lang=RU [in Russian]

 2. Tropina, V. (2008). Fiskalne rehuliuvannia sotsialnoho rozvytku suspilstva. Kyiv: NDIF [in Ukrainian]

 3. Hrynova, N.Ye., Hlushchenko, O. (2009). Rozrobka modeli orhanizatsii kadrovoho zabezpechennia podatkovoi stratehii pidpryiemstva na osnovi efektyvnoho vykorystannia trudovoho potentsialu. Visnyk Skhidnoukraihskoho natsionalnoho ununiversytetu im. Volodymyra Dalia, 10, 140, 64-67 [in Ukrainian]

 4. Vasylchenko, V. (2008). Derzhavne rehuliuvannia zainiatosti. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 5. Karlin, M.I. (2009). Napriamky udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia zainiatosti v Polshchi. Visnyk Skhidnoukraihskoho natsionalnoho ununiversytetu im. Volodymyra Dalia, 10, 140, 104-109 [in Ukrainian]

 6. Boitsova ,V.V., Boitsova, L.V. (2002). Evropeiskii Soyuz: rasshirenie na vostok. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 2, 78-87 [in Russian]

 7. Valovyi vnutrishnii produkt. Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm [in Ukrainian]

 8. Key Development Data & Statistics. The World Bank. URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

 9. Natsionalni rakhunky instytutsiinykh sektoriv ekonomiky. Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/vvp/nrzise/arh_nrzise_u.html [in Ukrainian]

 10. Hrishnova, O.A. (2006). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 11. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy z utverdzhennia hendernoi rivnosti v ukrainskomu suspilstvi na 2006-2010 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.07.2006. 384-r. (2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 27, 109, 1972 [in Ukrainian]

 12. Pro Kontseptsiiu dalshoho reformuvannia oplaty pratsi v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.12.2000 r. 1375. (2000). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 52, 92, 2257 [in Ukrainian]

 13. Shchodo oboviazkovosti ukladennia kolektyvnoho dohovoru na pidpryiemstvi: lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 05.04.2006 r. 21-5-197. (2006). Biznes – Bukhhalteriia – Pravo. Podatky. Konsultatsii, 25 [in Ukrainian]

Full text