Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціально-економічні та правові передумови і наслідки падіння Берлінської Стіни для країн Східної Європи та України в контексті еволюції соціально-трудових відносин

320
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено правові механізми регулювання соціально-трудових відносин в країнах – засновниках Ради Економічної Взаємодопомоги та Україні. Визначено напрями їх трансформації після падіння Берлінської стіни. На основі результатів аналізу адаптації національного законодавства до міжнародного визначено перспективи подальшої зміни стратегії соціально-економічного розвитку на європросторі.

 1. O chem v deistvitelnosti dumali Tetcher i Gorbachev, kogda pala Berlinskaya stena. URL: http://news.penki.lt/news.aspx?Element=News&TopicID=70&ArticleID=213259&IMAction=ViewArticle&Lang=RU [in Russian]

 2. Tropina, V. (2008). Fiskalne rehuliuvannia sotsialnoho rozvytku suspilstva. Kyiv: NDIF [in Ukrainian]

 3. Hrynova, N.Ye., Hlushchenko, O. (2009). Rozrobka modeli orhanizatsii kadrovoho zabezpechennia podatkovoi stratehii pidpryiemstva na osnovi efektyvnoho vykorystannia trudovoho potentsialu. Visnyk Skhidnoukraihskoho natsionalnoho ununiversytetu im. Volodymyra Dalia, 10, 140, 64-67 [in Ukrainian]

 4. Vasylchenko, V. (2008). Derzhavne rehuliuvannia zainiatosti. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 5. Karlin, M.I. (2009). Napriamky udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia zainiatosti v Polshchi. Visnyk Skhidnoukraihskoho natsionalnoho ununiversytetu im. Volodymyra Dalia, 10, 140, 104-109 [in Ukrainian]

 6. Boitsova ,V.V., Boitsova, L.V. (2002). Evropeiskii Soyuz: rasshirenie na vostok. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 2, 78-87 [in Russian]

 7. Valovyi vnutrishnii produkt. Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm [in Ukrainian]

 8. Key Development Data & Statistics. The World Bank. URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

 9. Natsionalni rakhunky instytutsiinykh sektoriv ekonomiky. Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/vvp/nrzise/arh_nrzise_u.html [in Ukrainian]

 10. Hrishnova, O.A. (2006). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 11. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy z utverdzhennia hendernoi rivnosti v ukrainskomu suspilstvi na 2006-2010 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.07.2006. 384-r. (2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 27, 109, 1972 [in Ukrainian]

 12. Pro Kontseptsiiu dalshoho reformuvannia oplaty pratsi v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.12.2000 r. 1375. (2000). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 52, 92, 2257 [in Ukrainian]

 13. Shchodo oboviazkovosti ukladennia kolektyvnoho dohovoru na pidpryiemstvi: lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 05.04.2006 r. 21-5-197. (2006). Biznes – Bukhhalteriia – Pravo. Podatky. Konsultatsii, 25 [in Ukrainian]

Повний текст