Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukrainian customer requirements to internet-representatives of government (by the materials of online survey)

240
5
Article(UKR)(.pdf)

The aim of the article is to evaluate the effectiveness of the organization of Internet-representatives of government, the implementation of state projects to activate the public servants’ usage of electronic forms of interaction with citizens. On the basis of empirical materials the requirements for web sites of the executive power were analyzed, the current problem of the official websites is revealed, priority directions of the state policy for the development of the system of e-management were offered.

  1. Meshkova, T.A. (2002). Sotsialno-politicheskie aspekty globalnoi informatizatsii. Polis, 6, 24-33 [in Russian]

  2. Saak, A.E. Pakhomov, E.V., Tyushnyakov, V.N. (2008). Informatsionnye tekhnologii upravleniya. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

  3. Makarenko, Ye.A. (2000). Yevropeiska informatsiina polityka. Kyiv: Nasha kultura i nauka [in Ukrainian]

  4. Khizhnyak, L.M. (2007). Monitoring pressy kak informatsionnaya baza gosudarstvennogo upravleniya protsessami etnonatsionalnoi konsolidatsii. In Gosudarstvennoe upravlenie v XXI veke: traditsii i innovatsii (pp. 866-872). Moskva: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopedia (ROSSPEN) [in Russian]

  5. Nahornyi, A.I. (2008). Suchasni metodyky manipuliuvannia suspilno-masovoiu svidomistiu ta yikh zastosuvannia v politychnykh tekhnolohiiakh. Ukr. socìum – Ukrainian society, 4, 27, 167-174 [in Ukrainian]

  6. Bakumenko, V.D., Surmi, Yu.P. (2003). Metodolohichni naholosy pryiniattia suchasnykh upravlinskykh rishen. Visnyk Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 3, 14-24 [in Ukrainian]

  7. Korytnikova, N.V. (2008). Tip vyborki i tekhnologiya sbora dannykh v onlain-oprose (na primere issledovaniya otnosheniya ukrainskikh polzovatelei k internet-vzaimodeistviyu s organami vlasti). Sotsіologichi doslіdzhennia, 7, 93-110 [in Russian]

Full text