Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Institutional and economic problems of formation of business environment in Ukraine

207
Article(UKR)(.pdf)

Comparative analysis of institutional and economic problems of formation of the domestic business environment on the basis of rating assignments of leading international organizations and public opinion polls is conducted, summarized the main disadvantages of the organizational and economic conditions of business development.

The directions of combating corruption, improving the regulatory policy and licensing system of the domestic business environment is determined.

 1. Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektivna derzhava: Programa ekonomichnikh reform na 2010–2014 roki. Versiya dlya obgovorennya vid 2.06.2010 r. Komitet z ekonomichnikh reform pri Prezidentovi Ukrainy. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf [in Ukrainian]

 2. The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge. URL: http://www.nam.org

 3. Index of Economic Freedom 2011 – Ranking the Countries. URL: http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx

 4. The Global Competitiveness Report 2010-2011. URL: http://www.weforum.org

 5. Ofitsiinii sait Vsesvitnogo ekonomichnogo forumu. URL: http://www.weforum.org [in Ukrainian]

 6. Logistics Performance Index – Global LPI Ranking. URL: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp?sorder=lpirank&cgroup=0

 7. International Property Rights Index 2011. URL: http://internationalpropertyrightsindex.org

 8. Institute of Management Development: reiting konkurentosposobnosti stran mirav 2011 godu. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/05/19/2918 [in Russian]

 9. Ofitsiinii sait Transparency International. URL: http://www.transparency.org [in Ukrainian]

 10. Ukraina podnyalas’ do Burkina-Faso v reitinge investitsionnoi privlekatel’nosti. (2011). Kommersant Ukraina, 3 (1277). URL: http://kommersant.ua/doc/1569898 [in Russian]

 11. Doing Business 2012. URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine

 12. Doing Business. URL: http://russian.doingbusiness.org/custom-query

 13. Ofitsiinyi sait Derzhavnogo komitetu Ukrainy z pytan regulyatornoi polityky ta pidpryiemnytstva. URL: http://www.dkrp.gov.ua [in Ukrainian]

 14. Yermolaiev, A.V.  (Ed.). (2010). Ukraina v 2010 rotsi: shchorichni otsinki suspilno-politichnogo ta sotsialno-ekonomichnogo rozvytku: monografiya. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

Full text