Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інституційно-економічні проблеми формування бізнес-середовища в Україні (за даними рейтингових оцінок)

335
Стаття(УКР)(.pdf)

Проведений компаративний аналіз інституційних та економічних проблем формування вітчизняного бізнес-середовища на основі рейтингових оцінок провідних міжнародних організацій та соціологічних опитувань, узагальнено основні недоліки організаційно-економічних умов розвитку підприємництва. Визначено напрями подолання корупції, вдосконалення регуляторної політики та дозвільної системи вітчизняного бізнес-середовища.

 1. Zamozhne suspіl’stvo, konkurentospromozhna ekonomіka, efektivna derzhava: Programa ekonomіchnikh reform na 2010–2014 roki. Versіya dlya obgovorennya vіd 2.06. 2010 r. Komіtet z ekonomіchnikh reform pri Prezidentovі Ukrainy. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf [in Ukrainian]

 2. The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge. URL: http://www.nam.org [in English]

 3. Index of Economic Freedom 2011 – Ranking the Countries. URL: http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx [in English]

 4. The Global Competitiveness Report 2010-2011. URL: http://www.weforum.org [in English]

 5. Ofіtsіinii sait Vsesvіtn’ogo ekonomіchnogo forumu. URL: http://www.weforum.org [in Ukrainian]

 6. Logistics Performance Index – Global LPI Ranking. URL: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp?sorder=lpirank&cgroup=0 [in English]

 7. International Property Rights Index 2011. URL: http://internationalpropertyrightsindex.org [in English]

 8. Іnstitute of Management Development: reiting konkurentosposobnosti stran mirav 2011 godu. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/05/19/2918 [in Russian]

 9. Ofіtsіinii sait Transparency International. URL: http:// www.transparency.org [in Ukrainian]

 10. Ukraina podnyalas’ do Burkina-Faso v reitinge investitsionnoi privlekatel’nosti. (2011). Kommersant Ukraina, 3 (1277). URL: http://kommersant.ua/doc/1569898 [in Russian]

 11. Doing Business 2012. URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine [in English]

 12. Doing Business. URL: http://russian.doingbusiness.org/custom-query [in English]

 13. Ofіtsіinyi sait Derzhavnogo komіtetu Ukrainy z pytan regulyatornoi polіtyky ta pіdpryiemnytstva. URL: http://www.dkrp.gov.ua [in Ukrainian]

 14. Yermolaiev, A.V.  (Ed.). (2010). Ukraіna v 2010 rotsі: shchorіchnі otsіnki suspіl’no-polіtichnogo ta sotsіal’no-ekonomіchnogo rozvytku: monografіya. Kyiv: NІSD [in Ukrainian]

Повний текст