Control over the process of employment of the youth with higher education in the context of state’s youth policy in Ukraine

428
3
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the problems of the training and employment of the graduates of higher schools on Ukraine’s labour market. The normative-law base regulating the process of employment of the youth in the context of the youth policy in Ukraine is described, and the comparative analysis of the position of young high-qualification specialists on the domestic and foreign labour markets is performed.

 1. Chernysh, N. (2004). Sotsiolohiia molodi. Lviv: Kalvariia [in Ukrainian]

 2. Chernysh, N. (1990). Sotsiolohiia molodi. Kyiv: Vydavnytstvo NMK vyshchoi osvity Minvuzu Ukrainy [in Ukrainian]

 3. Chernysh, N. (1994). Sotsiolohiia molodi ta osnovy derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini. Kyiv: Vydavnytstvo ADUiMS pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian]

 4. Chernysh, N. (1990). Suspilna svidomist molodi. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 5. Perepelytsia, M.P. (2001). Derzhavna molodizhna polityka v Ukraini: rehionalnyi aspekt. Kyiv: UISD. URL: http://www.politik.org.ua/vid/books.php3?b=4 [in Ukrainian]

 6. Golovatyi, M.F. (1993). Molodizhna polityka v Ukraini: problemy onovlennia. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 7. Golovatyi, M.F. (1996). Formuvannia derzhavnoi molodizhnoi polityky u suchasnii Ukraini. Kyiv [in Ukrainian]

 8. Golovatyi, N.F. (1999). Sotsiologiya molodezhi. Kiev: MAUP [in Russian]

 9. Golovatyi, M.F. (2002). State youth policy as 54a phenomenon of social development and a new paradigm of state making in transition countries. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (1), 54–62 [in Ukrainian]

 10. Deklaratsiia Pro zahalni zasady derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini. URL: http://www.unkmo.org.ua/movement/act.shtml [in Ukrainian]

 11. Parlamentski slukhannia Pro stanovyshche molodi v Ukraini. URL: portal.rada.gov.ua/control/uk/publish/article/news_left?art_id=83271&cat_id=46666 [in Ukrainian]

 12. Zakon Ukrainy Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini. Kyiv. URL: http://www.parlament.org.ua [in Ukrainian]

 13. Zakon Ukrainy Pro zainiatist naselennia. Kyiv. URL: http://www.kmu.gov.ua [in Ukrainian]

 14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro molodizhnyi tsentr pratsi. Kyiv. URL: www.gdo.kiev.ua/zmist/2001/zmist.php?4 [in Ukrainian]

 15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy pidtrymky molodizhnoho pidpryiemnytstva na 2002–2005 rr. Kyiv. URL: www.unkmo.org.ua/movement/act.shtml [in Ukrainian]

 16. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.02.04 nomer 199 Pro zakhody shchodo vdoskonalennia systemy vyshchoi osvity Ukrainy. Kyiv. URL: http://www.president.gov.ua/ [in Ukrainian]

 17. Zakon Ukrainy Pro zahalnoderzhavnu prohramu pidtrymky molodi na 2004–2008 roky. Kyiv. URL: http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian]

 18. Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia molodi pershym robochym mistsem. Kyiv. URL: http://www.parlament.org.ua [in Ukrainian]

 19. Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv. Kyiv. URL: http://www.pension.kiev.ua/Ukr/Law_Base/NonFormated/z-2866.html [in Ukrainian]

 20. Bazhal, A. (2006). Problemnyi portret molodoi liudyny. Dzerkalo tyzhnia, 8 [in Ukrainian]

 21. Balakirieva, O.M., Yaremenko, O.O., Valkovana, O.V., Onikiienko, V.V. ta in. (2004). Sotsialni problemy pratsevlashtuvannia molodi. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 22. Stepko, M.F., Boliubash, Ya.Ia., Shynkaruk, V.D. ta in. (2003). Bolonskyi protses u faktakh i dokumentakh (Sorbonna-Bolonia-Salamanka-Praha-Berlin). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian]

 23. Nikolaev, A. Komu grozit bezrabotitsa v ES. URL: http:www.kapitalist.lv [in Russian]

 24. Education at a Glance:OECD Indicators – 2004 Edition. URL: www.oecd.org/edu/eag2004

 25. Zvit Derzhkomstat Ukrainy vid 12.01.07. (2007) URL: www.ukrstat.gov.ua 12.01.07 [in Ukrainian]

 26. Nikolaienko zaprovadyv novi pravyla vstupu do VUZiv. URL: www.rynok.biz/ukr/news/educa- tion/4211/ [in Ukrainian]

 27. Analitychnyi zvit za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia Avtonomiia universytetiv: dumka akademichnoi spilnoty. Kharkiv. URL: 006www.irf.kiev.ua/files/ukr/program_edu_about_ 1107_uaO.zip [in Ukrainian]

 28. Karpenko, O. (2007). Bezrobittia – hanba dlia derzhavy. Silski visti [in Ukrainian]

 29. Prokopchuk, S. (2006). Yak pryborkaty chetvertu khvyliu? Uriadovyi kurier [in Ukrainian]

 30. Pirozhkov, S., Malinovskaya, E., Khomra, A. (2003). Vneshnie trudovye migratsii v Ukraine: sotsialno-ekonomicheskii aspekt. Kiev: NIPMB [in Russian]

Full text