Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Labour migration as a source of the formation of the national diaspora

370
1
Article(UKR)(.pdf)

The article considers the labour migration as a source of the formation of the national diaspora. The main attention is given to the modern migration processes in the scope of Ukraine’s population.

 1. Dyatlov, V. (2003). Trudovye migratsii i protsess formirovaniya diaspor v sovremennoi Rossii. In Zh.A. Zajonchkovskaja (Ed.), Trudovaya migratsiya v SNG: sotsialnye i ekonomicheskie effekty (pp. 227-232). Moskva: Institut narodnogozyaistvennogo prognozirovaniya RAN [in Russian]

 2. Yevtukh, V.B., Troshchynskyi, V.P., Halushko, K.Iu. ta in. (2003). Etnosotsiolohiia: terminy ta poniattia. Kyiv: Vydavnytstvo UANNP Feniks [in Ukrainian]

 3. Ilarionova, T.S. (1994). Etnicheskaya gruppa: genezis i problemy samoidentifikatsii (teoriya diaspory). Moskva [in Russian]

 4. Laver, O. (2004). Dynamika chyselnosti skhidnoi ukrainskoi diaspory v XX stolitti ta yii rol v maibutnomu Ukrainy. In Problemy istorii Ukrainy: fakty, poshuky. Kyiv [in Ukrainian]

 5. Popkov, V.D. (2003). Fenomen etnicheskikh diaspor. Moskva: IS RAN [in Russian]

 6. Makeiev, S. (Ed.). (2006). Strukturni vymiry suchasnoho suspilstva. Kyiv [in Ukrainian]

 7. Tishkov, V. (2000). Istoricheskii fenomen diaspory. Etnopanorama, 2, 9-12 [in Russian]

 8. Shybko, V.Ia. (Ed.). (2006). Trudova mihratsiia hromadian Ukrainy. Kyiv: VPTs Kyivskyi universytet [in Ukrainian]

 9. Trudova mihratsiia naselennia Ternopilskoi oblasti: kilkisnyi ta heohrafichnyi aspekty. (2006). Ternopil: Dzhura [in Ukrainian]

 10. Ukrainska trudova mihratsiia do krain Yevropeiskoho Soiuzu u dzerkali sotsiolohii. (2005). Informatsiino-analitychne vydannia. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Krysachenko, V.S. (Ed.). (2005). Ukrainskyi sotsium. Kyiv: Znannya [in Ukrainian]

 12. Chetverta khvylia emihratsii: rehionalni osoblyvosti. (2002). Kyiv: Heoprynt [in Ukrainian]

Full text