Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Thoughts of the population as for some aspects of the problem of education

408
3
Article(UKR)(.pdf)

The article presents the results of a series of sociological interview concerning the thoughts of Ukraine’s population of several aspects of the problem of education, in particular, those of the comprehension of the value of education; estimations of the current level of the own education; intentions as for the enhancement of the education level; the present possibilities to obtain qualitative educational services; tendencies of the changes which occur in the education system; and the public opinion as for the observance of human rights on education in Ukraine.

 1. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.02.2007 r. nomer 05/2007 Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy. URL: http://www.rainbow.gov.ua/action/2007/02/0212arb2.shtml [in Ukrainian]

 2. Zakon Ukrainy Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky vid 09.01.2007 r. nomer 537–V. Kyiv. URL: Http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16 [in Ukrainian]

 3. Kurbatov, S., Khryptulov, P. (2007). Danyna modi chy vidpovid na vyklyky maibutnoho? Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

 4. Kasyanov, V.V. (2004). Sotsiologiya dlya ekonomistov. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian]

 5. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 6. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Transformatsiini protsesy ta ekonomichne zrostannia v Ukraini. Kharkiv: Vydavnytstvo Fort [in Ukrainian]

 7. Halchynskyi, A.S., Heyets, V.M. (Eds.). (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky). Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Heyets, V.M., Panchenko, Ye.H., Libanova, E.M. ta in. (2003). Perekhidna ekonomika. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian]

 9. Gritsanov, A.A., Abushenko, V.L., Evelkin, G.M. d r. (2003). Sotsiologiya: Entsiklopediya. Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

 10. Bruking, Je. (2001). Intellektualnyj kapital. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

 11. Heyets, V.M. (Ed.). (2006). Ukraina u vymiri ekonomiky znan. Kyiv: Osnova [in Ukrainian]

 12. Mochernyi, S. (Ed.). (2001). Ekonomichna entsyklopediia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

 13. Blyzniuk, V.V. (2005). Liudskyi kapital yak faktor ekonomichnoho rozvytku (evoliutsiia metodolohichnykh pidkhodiv ta suchasnist). Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 2, 64-78 [in Ukrainian]

Full text