Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Gender policy in the frame of EC and the Ukraine’s choice

395
1
Article(UKR)(.pdf)

The article deals with the phenomenon of re,understanding the gender sen, sitiveness and its access to the official discourse of European Union and Ukraine. Gender equality is presented as an essential value of the modern transformation in the building of a civil society and appears as a measure of the contemporary legislation.

 1. Poxon, J.L. (2001). Gender. In Encyclopesia of Postmodernism (pp. 148-149). London: Rotledge.

 2. Melnyk, T. (Ed.). (2005). Natsionalna kontseptsiia hendernykh peretvoren v Ukraini. Kyiv: Minsimiamolodsport [in Ukrainian]

 3. A Roadmap for Equality between Women and Men 2006–2010. (2006). Luxembourg: Office for Official Publications.

 4. European Commission. PROGRESS. The EU Programme for Employment and Social Solidarity 2007–2013. (2007). Luxembourg: Office for Official Publications.

 5. PROGRESS 2007–2013. URL: http://ec.europa.eu/employment_social/progress

 6. Employment, Social Affairs & Equal Opportunities. Gender Equality. URL: http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html

 7. European Commission. Gender Equality Law in the European Union. (2007). Luxembourg: Office for Official Publications.

 8. European Commission. Gender Mainstreaming of Employment Policies. (2008). Luxembourg: Office for Official Publications.

 9. ECE Gender Statistics Web-Site. URL: http://www.unece.org/stats/gender/web

 10. European Institute for Gender Equality. URL: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10938.htm

 11. Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv. (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 52, 561 [in Ukrainian]

 12. Deklaratsiya ob iskorenenii nasiliya v otnoshenii zhenshchin. Rezolyutsiya 48/104 ot 20.12.1993. Ofitsialnye otchety Generalnoi Assamblei, 49, 315-318 [in Russian]

 13. Konstytutsiia Ukrainy. (2004). Kyiv [in Ukrainian]

 14. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro vdoskonalennia roboty tsentralnykh i misstsevykh orhaniv vykonavchoi vlady shchodo zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv. (2005). Kyiv: Minsimiamolodsport [in Ukrainian]

 15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.04.06 nomer 504 Pro provedennia henderno-pravovoi ekspertyzy. (2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 15, 124 [in Ukrainian]

 16. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy z utverdzhennia hendernoi rivnosti v ukrainskomu suspilstvi na 2006–2010 roky. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5.07.06 nomer 384-r. (2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 27, 109 [in Ukrainian]

 17. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.12.06 nomer 1834 Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy z utverdzhennia hendernoi rivnosti v ukrainskomu suspilstvi na period do 2010 roku. (2007). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 1, 91 [in Ukrainian]

 18. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.05.07 nomer 741 Pro pidhotovku ta provedennia Roku hendernoi rivnosti. URL: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/ [in Ukrainian]

 19. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.06.07 nomer 1241-VN Pro Rivni prava ta rivni mozhlyvosti v Ukraini: realii ta perspektyvy. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ [in Ukrainian]

 20. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan Suchasnyi stan ta aktualni zavdannia u sferi poperedzhennia hendernoho nasylstva. (2007). Vidomosti Verkhovnoy Radi Ukrainy, 18-19, 273 [in Ukrainian]

 21. Ministerstvo Ukrainy z pytan simi, molodi ta sportu. Kyiv. URL: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/ [in Ukrainian]

Full text