Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modern peculiarities of the competition in labor force on Ukraine’s labor market

376
1
Article(UKR)(.pdf)

The authors consider modern tendencies of the development of the labor market, in particular the situation in the sphere of payment for work, which affect the competitive abilities of enterprises in the attraction of manpower. The results of studies of the demand and supply of manpower and wages in Ukraine and its regions are given.

  1. Lukianchenko, N.D., Antoniuk, V.P., Shaulska, L.V., Shamilova, L.L. ta in. (2004). Rehionalni problemy formuvannia trudovoho potentsialu i shliakhy yikh vyrishennia. Donetsk: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Bessmertnaya, V.V. (2005). Issledovanie rynka truda v protsesse formirovaniya strategii upravleniya personalom predpriyatiya. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2 (84), 19-25 [in Russian]

  3. Buzko, I. R., Krupko, V. I. (2000). Issledovanie trebovanii k personalu na rynke truda. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 5 (27), 23-26 [in Russian]

  4. Derzhavna sluzhba statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

  5. Navigator. Consulting company. URL: http://www.navigator.lg.ua

  6. URL: http://headhunter.com.ua

  7. Derzhavna sluzhba zainiatosti. URL: http://www.dcz.gov.ua

  8. URL: http://www.benefit,staff.ru/main/assessmentcenter.shtml

Full text