Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social justice as the main principle of the process of distribution of social transfers

365
3
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the content of the category “social justice” in the con, text of social sciences. The reasons hampering the realization of the princi, ple of social justice on the distribution of social transfers are diagnosed.

 1. Shevchuk, P.I. (2005). Sotsialna polityka. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 2. Shemshuchenko, Yu.S. (Ed.). (2004). Yurydychna entsyklopediia. Kyiv: Ukrinska entsyklopediia, 6, 768 [in Ukrainian]

 3. Suveilan, Kh.Al. (2001). Zahalna kharakterystyka kontseptsii spravedlyvosti v antychnii ta serednovichnii filosofii. Filosofska dumka, 3, 60-70 [in Ukrainian]

 4. Russo, Zh.-Zhak. (1938). Ob obshchestvennom dogovore ili printsipy politicheskogo prava. Moskva: Gosudarstvenno sotsialno-politicheskoe izdatelstvo [in Russian]

 5. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. (1997). Kyiv: Geneza [in Ukrainian]

 6. Guseinov, A.A., Aperesyan, R.G. (1999). Etika. Moskva: Gardariki [in Russian]

 7. Lozovoi, V.O., Panov, M.I., Stasevska, O.A. ta in. (2005). Etyka. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]

 8. Kotiuk, V.O. (2001). Osnovy derzhavy i prava. Kyiv: Atika [in Ukrainian]

 9. Khavroniuk, M.I. (2006). Konstytutsiia Ukrainy. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian]

 10. Filiuk, H. (2006). Riven dobrobutu naselennia Ukrainy v konteksti svitovykh standartiv. Ukraina: aspekty pratsi, 7, 42-45 [in Ukrainian]

 11. Medvedev, V.A., Krasin, Yu.A. (2007). Gordiev uzel sotsialnoi politiki. SocisSociological Studies, 11, 23-29 [in Russian]

 12. Korzh, V. (2007). Spravedlyvist – poniattia orhanizatsiine. Viche, 9-10, 17 [in Ukrainian]

 13. Kiryukhin, D., Shcherbak, S. (2007). Predstavleniya o spravedlivosti v Rossii i v Ukraine: povsednevnost i ideologiya. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 136-150 [in Russian]

 14. URL: www.ua.referats.net.ua

 15. URL: www.kapa.com.ua

 16. Gorodyanenko, V.G. (Ed.). (2001). Zarubezhnaya sotsiologiya XX veka. Dnepropetrovsk: Izdatelstvo DNU [in Russian]

 17. Romenska, V.M. (2006). Sotsialna rynkova ekonomika: model dlia Ukrainy chy utopiia? Nauka. Relihiia. Suspilstvo, 2, 258-264 [in Ukrainian]

 18. Shvets, T. (2006). Kak obuzdat bednost po-ukrainski. Zerkalo nedeli, 42, 15 [in Russian]

 19. Vasylyk, O.D. (2000). Teoriia finansiv. Kyiv: NIOS [in Ukrainian]

Full text