Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The education quality problems in the context of educational reforms

376
1
Article(UKR)(.pdf)

The questions concerning the quality of educational services and the ways to ensure it under conditions of educational reforms and the Ukraine’s entry to the Europe’s educational space are analyzed.

  1. Dmytrychenko, M., Khoroshun, B., Yavzvinska, O., Danchuk, V. (2006). Vyshcha osvita i Bolonskyi protses. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru. (2006). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Dobrianskyi, I. (2004). Suchasni tendentsii rozvytku vyshchoi shkoly: sotsiokulturnyi, rehionalnyi ta osobystisnyi aspekty. Vyshcha shkola, 1 [in Ukrainian]

  4. Sliusarevskyi, M. (2007). Problemy yakosti osvity: sotsialno-psykholohichnyi kontekst. Sotsialna psykholohiia, 1 [in Ukrainian]

  5. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2003). Riven osvity naselennia Ukrainy. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

Full text