Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Adequacy of application of evaluation methods of value shift in Ukraine: index of liberal postmaterializm

365
4
Article(UKR)(.pdf)

In this article the author considers the applicability and validity of evaluation instruments of value shift in the methodic of R. Inglehart in Ukraine.

  1. Vakhudova, A.M. (2009). Nerozdilena Yevropa: demokratiia, vazheli vplyvu ta intehratsiia pislia komunizmu. Kyiv: Vydavnychyi dim Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian]

  2. Marten, D., Mertsem, Zh.L., Pier, F., Maricheva, Ye. (2005). Metamorfozy svitu: Sotsiolohiia hlobalizatsii. Kyiv: Vydavnychyi dim Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian]

  3. Welzel, Ch., Inglehart, R. (2005). Liberalism, Postmaterialism, and the Growth of Freedom: The Human Development Perspective. International Review of Sociology, 15, 1, 81-108.

  4. Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles in Advanced Industrial Society. Princeton, New Jersey.

  5. Veltsel, Kh., Inglekhart, R. (2008). Chelovecheskoe razvitie i vzryv demokratii: variatsii izmenenii rezhimov sredi 60 obshchestv. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing, 1, 85-118 [in Russian]

Full text